Nejúspěšnější u přijímaček z předmětů matematika a český jazyk jsou bezesporu deváťáci ze Základní školy Bernarda Bolzana v Táboře. Podle ředitele Zdeňka Trska tkví tajemství úspěchu v individuálním přístupu. „Všechno souvisí se vším. Na naší škole praktikujeme individuální přistup k dětem, které se blíží do finále a k přijímačkám,“ vysvětlil s tím, že pro ně připravují volitelné předměty věnované právě matematice a českému jazyku.

Zdroj: DeníkTyto předměty se pak vyučují v polovičním počtu žáků, než kolik jich je ve standardní třídě. „Individuální přístup pak vede k formativnímu hodnocení, které děti v podstatě posouvá dál. Snažíme se využít maximálně potenciálu každého žáka a ve spolupráci s výchovnou poradkyní je směřujeme na ty školy, které odpovídají jejich schopnostem a ambicím,“ konstatoval Zdeněk Trska.

Cvičení dělá mistry

Důležité je podle ředitele ZŠ Bernarda Bolzana, aby učení žáky bavilo a byli na zkoušky i psychicky připraveni. „Pokud by děti zkoušku nezvládly po psychické stránce, bylo by to marné. Na druhém stupni se u nás žáci setkávají s různými formami testování,“ popsal s tím, že jednou ročně jde například o testy Scio, které dávají přímou zpětnou vazbu nejen dětem, ale i pedagogům. „I pro nás učitele je to motivace a těší nás pozitivní výsledky. Stejně jako těší rodiče a děti,“ dodal Trska.

Do volitelných předmětů, přestože jsou dobrovolné, se hlásí všichni deváťáci automaticky. „Jde o formu přípravy a opakování učiva druhého stupně v tom formátu, který se hodí u přijímaček na střední školy. Nejde o doučování, ale spíše trénink znalostí a rozvoj dovedností,“ shrnul ředitel s tím, že v těchto hodinách pracují s testy Cermat, učí se automatizaci, zvládaní časového tlaku a stresu.

Top 5 škol na Táborsku v přijímačkách v českém jazyce:
1. ZŠ Bernarda Bolzana Tábor 68,29 %
2. ZŠ Chotoviny 68,04 %
3. ZŠ Školní náměstí Sezimovo Ústí 62,75 %
4. ZŠ Soběslav E. Beneše 62,41 %
5. ZŠ Opařany 60,28 %

Top 5 škol na Táborsku v přijímačkách v matematice:
1. ZŠ Bernarda Bolzana Tábor 60,3 %
2. Církevní ZŠ Orbis-Pictus Tábor 51,28 %
3. ZŠ Chýnov 47,68 %
4. ZŠ Sudoměřice u Bechyně 46,38 %
5. ZŠ Chotoviny 45,79 %

(Procentuálně je vyjádřen průměr úspěšnosti žáků v získávání bodů při skládání přijímaček od roku 2017 do roku 2022. To znamená, že žáci nejlepších škol dokázali průměrně získat třeba 60 bodů ze 100 možných.)

U přijímaček z českého jazyka se velmi dobře daří například žákům Základní školy E. Beneše v Soběslavi. Jak zmínil ředitel Vlastimil Říha, vše je o přístupu, nabídce přípravy i další práci nejen ve škole. „Naši deváťáci se od podzimu na přijímací zkoušky chystají formou klasické přípravy. To je intenzivní, pravidelná příprava, kde se celá látka češtiny opakuje znovu,“ naznačil s tím, že děti pak zkušebně absolvují i uvolněné testy.

Doučování, soutěže i prolínání předmětů

Škola a její pedagogové nabízí i pravidelné doučování. „Může jít o žáky, kteří to potřebují, nebo zájemce o zdokonalení. Doučovat se mohou jedničkáři i děti s odlišným mateřským jazykem, vše je postavené na vlastním zájmu a zcela dobrovolné,“ dodal Říha.

Žáci soběslavské základky se mohou už od prvního stupně až po 9. třídu účastnit různých češtinářských olympiád a recitačních soutěží. „To jsou další možnosti, jak získají děti jistotu, přehled a zkušenosti v českém jazyce,“ doplnil.

Mozaika činností vedoucí k úspěchu

Roli hrají určitě i domácí úkoly. „V tomto směru jsme stále důslední, je to hlavně o procvičování a opakování,“ popsal ředitel. V ZŠ E. Beneše mají také čtenářské dílny, věnují se rozvoji slovní zásoby a snaží se žáky „odlepit“ od displejů mobilních telefonů. „Dalšími prostředky jsou mluvní a slohová cvičení, prolínání předmětů, kde se pracuje s texty, jako je občanka, výchova ke zdraví či dějepis. Děti a učitelé pracují s chybami, přínosná jsou i skupinová cvičení, řízené diskuse s argumentací i tvorba myšlenkových map,“ shrnul Vlastimil Říha s tím, že jde o mozaiku činností tvořící úspěchy. Za zásadní považuje i oboustrannou komunikaci s rodiči a vznik zdravé motivace nejen na školní půdě, ale i v domácím prostředí.

Teorii kloubí s praxí

Čeština se daří u přijímaček i žákům ZŠ Sezimovo Ústí II Školní náměstí. Jak informovala zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň Eva Labajová, český jazyk vyučují pedagogové klasickou frontální výukou, někdy se používá práce ve skupinkách či dvojicích. „Dbáme nejen na teoretickou znalost předmětu, ale především na jeho aplikaci v praktickém životě,“ tlumočila s tím, že používají učebnice z nakladatelství Nová škola a pro doplnění učiva pracovních sešity z nakladatelství Duha.

Taktéž pracují s chybou, velkou pozornost věnují procvičování pravopisu. „Žáci dostávají pravidelně domácí úkoly, které je učí nejen zodpovědnosti, ale procvičují tím doma také probrané učivo,“ doplnila.

Na celém druhém stupni se setkávají s opakováními pomocí testů s uzavřenými otázkami, které se poté u přijímacích zkoušek také objevují. V devátém ročníku češtináři seznamují žáky s podobou přijímacích zkoušek, podobou různých typů otázek a v rámci „přípravných“ hodin si testy zkouší nanečisto vyřešit.

V literatuře dbají na porozumění textu a jeho interpretaci. „V hodinách slohu se snažíme rozvíjet slovní zásobu různými aktivitami, dbáme na pochopení významů jazykových prostředků jednotlivých slohových útvarů. Zapojujeme mluvnická cvičení, písemné projevy často hodnotíme společně jako třída,“ shrnula vyjádření učitelů českého jazyka Labajová.

Opakování a procvičování

V přijímačkách z matematiky jsou úspěšní žáci posledních ročníků Základní školy v Chýnově. Jaký je recept, nastínil zástupce ředitelky Milan Rada. I v Chýnově spoléhají na opakování a procvičování látky. „Je to vlastně pochvala našim matematikům. Shodli jsme se na tom, že za tím mohou být pravidelné přípravy na přijímací pohovory, které 9. ročníkům začínají už v září,“ podotkl s tím, že jde o nabídku doučování, která je pro děti bezplatná.

Za zásadní považuje opakování všech okruhů a cvičení. „Naše škola není alternativní, snažíme se, aby děti makaly. Zadáváme pořád úkoly. Kdo pracuje, je to na něm znát. Máme týdně pět hodin matematiky, což také není standardem,“ vysvětlil Milan Rada.

Chýnovská škola, kterou navštěvují děti do 15 let z 23 obcí z okolí, si pravidelně pro tyto účely objednává Scio testy z matematiky. „Žáci tak zjistí, jak se testy prakticky dělají. Jejich výsledky jsou pak dobrým ukazatelem toho, jak na tom v matematice jsou a jestli na sobě mají začít více pracovat,“ uvedl zástupce ředitelky.

Chýnovští školáci se pravidelně účastní matematických soutěží, jako je Klokan. V 8. třídě mají také kariérovou výchovu zaměřenou na pracovní poradenství. „Už tam si ujasňují, jaké mají cíle do budoucnosti, to jim pomáhá s výběrem školy. Je možné, že ne všechny naše děti se pak hlásí na maturitní obory, protože ze svých výsledků usoudí, že na to nemají,“ řekl s tím, že až třetina absolventů školy volí učňovské obory bez maturity.

Tradiční výuka a rozvoj abstraktivního myšlení

V ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně se podle ředitelky Ireny Benešové vyučuje matematika tradičním způsobem. „Dbáme na důkladné procvičení probrané látky. Vždy žákům poskytujeme zpětnou vazbu tak, aby se naučili pracovat s chybou,“ uvedla.

Snaží se současně rozvíjet abstraktivní myšlení žáků vedoucí k vícevariantnímu řešení slovních úloh a příkladů v závislosti na jejich aktuálně dosahované úrovni myšlení. „Motivujeme žáky k pečlivé domácí přípravě. V 9. ročníku žáky připravujeme na přijímací zkoušky navíc nad rámec výuky. Procvičujeme typy a způsoby zadání příkladů, které se objevují u přijímacích zkoušek,“ uzavřela Benešová.

Jak a podle čeho Deník vybíral nejlepší školy
Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50,00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. (Zdroj: prijimacky.ai a Cermat)