Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

O minulosti, ale i plánech do budoucna, jsme hovořili s ředitelem školy Martinem Procházkou.

Mohl byste nejprve představit školu a popsat okolnosti jejího vzniku?

Ředitel školy Martin Procházka.Zdroj: RedakceWaldorfskou základní školu Mistra Jana navštěvují děti z Tábora a blízkého i vzdálenějšího okolí Ratibořských Hor. Je to dáno zájmem rodičů o tento směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování informací, ale také na rozvoj sociálních kompetencí, umění i duchovnějšího a ucelenějšího pohledu na svět kolem nás. Jedná se o jedinou waldorfskou školu v okrese Tábor.

Škola neměla jednoduché začátky, kdo její založení inicioval?

Prvními iniciátory vzniku waldorfské základní školy v Táboře a okolí byla skupina rodičů dětí, které navštěvovaly na waldorfskou pedagogiku orientovaný dětský klub Janíček. Tato zkušenost vedla k rozhodnutí založit dětem školu, kde by mohly v tomto způsobu výchovy a vzdělávání pokračovat. Ve školním roce 2017/2018 jsme spustili první třídu oficiální devítileté základní školy, která tak doplnila nabídku alternativního vzdělání na Táborsku. Město Tábor podpořilo vznik školy a vydalo souhlasné stanovisko s jejím působením v okrese. Obec Ratibořské Hory nám dala k dispozici objekt stávající školy, která svůj provoz ukončila. Jinak by tu možnost základního vzdělávání zanikla. A zániku školy se chtěli zastupitelé i obyvatelé vyhnout.

Jaké máte další plány do budoucna?

Naším cílem je devítiletá základní škola s celkovou kapacitou 180 žáků, otevíráme každý rok jednu první třídu. Obec Ratibořské Hory postupně upravuje budovu a my nabíráme a proškolujeme pedagogy. Loni jsme začali s renovací a oživením školní zahrady, letos v tom pokračujeme. Už na začátku se začal formovat spolek rodičů, který v současnosti škole poskytuje širokou podporu. Jeho členové - převážně rodiče žáků - se aktivně podílejí na chodu školy bez nároku na honorář, pomáhají s osvětovou činností pořádáním přednášek či prezentací školy na veřejnosti. Spolu se školou připravují slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s dalšími waldorfskými školami a v neposlední řadě se významně podílí na pracích při úpravách budovy školy a jejího okolí.

Mohl byste trochu rozvést principy waldorfské pedagogiky, na nichž vaše škola staví?

Waldorfská pedagogika je celosvětově nejrozšířenějším alternativním směrem ve výchově a vzdělávání dětí. První třída s touto pedagogikou byla otevřena v roce 1919 v německém Stuttgartu při továrně na cigarety Waldorf – Astoria. Jedná se o prožitkovou celostní pedagogiku, koncepčně zpracovanou Dr. Rudolfem Steinerem na přelomu 19. a 20. století. V České republice se mohly waldorfské školy objevit až po revoluci v roce 1989 a jsou v českém prostředí již úspěšně zavedeny, během let jimi prošly tisíce dětí. Mezi přednosti waldorfské pedagogiky, pro které ji rodiče vyhledávají, patří ucelený pohled na dítě a jeho vývoj. Nezaměřuje se pouze na rozvoj intelektu, ale jde o výchovu podporující harmonický a všestranný rozvoj dítěte, tedy vůle, cítění a myšlení. Cílem je vychovávat děti tak, aby byly připraveny pro život v naší rozmanité společnosti, aby v dospělosti dokázaly dělat svobodná a odpovědná rozhodnutí za sebe sama, žít s respektem k ostatním a životnímu prostředí. V rámci výuky waldorfská pedagogika podporuje rovnou měrou vedle intelektu tvořivost, zdravé sebevědomí a odpovědnost. Nevede děti k soutěživosti, ale k dovednostem, které v životě nejvíce potřebujeme – ke spolupráci, schopnosti se učit a sociálnímu cítění. K již zmíněné svobodě na úrovni dítěte vede podporování přirozené motivace a touhy po vědění, která vychází z dítěte samého, nepodmiňované odměnou za dobré a trestem za špatné chování.

Jak se na vás mohou případní zájemci z řad rodičů obrátit?

Pro rodiče jsme připravili dva dny otevřených dveří - 15. února a 15. března, vždy od 18 hodin.