Nejdříve zastupitele informoval Výbor pro rozvoj průmyslové zóny Soběslav o své dosavadní činnosti. Jeho předsedkyně Alena Krejčová připomněla, že výbor pracuje již třičtvrtě roku. „Naším úkolem bylo sledovat zájmy města z hlediska zaměstnanosti, podnikání, životního prostředí a v dalších oblastech při rozvoji průmyslové zóny,“ zmínila, v jakých oblastech výbor shromažďoval podklady.

Výstupů získali hned několik. „Navrhli jsme změnu územního plánu, dále jsme připravili návrhy podmínek pro smlouvu mezi městem Soběslav a zástupci společnosti Exprin Property jako vlastníky pozemků,“ popsala.

Navrhli podmínky

Během léta pokračovala vyjednávání s investorem, který má průmyslový park stavět. „Nyní můžeme předložit návrh podmínek se zapracovanými připomínkami,“ uvedla.

Celkem výbor sestavil 27 podmínek, které se týkají například dopravního napojení výhradě z komunikacích souběžných s dálnicí D3, vybudování odstavných parkovišť pro 42 kamionů, intenzity dopravy, která nepřesáhne 310 nákladních vozů, spolupodílení se na vybudování chodníku, cyklostezky a autobusové zastávky směrem na Chlebov, převažujícího využití hal pro výrobu, předání informací o většině konkrétních nájemcích ploch (75 %), až budou známy, a dalších požadavků jako viditelnosti věže, rozmístění zeleně a jiných.

Jednání soběslavský zastupitelů a prezentace přepracovaného projektu průmyslové zóny.
V Soběslavi se strhla slovní přestřelka, důvodem byla průmyslová zóna

Celou záležitost navíc i vzhledem k možnému referendu konzultovali s odbornou právnickou firmou. „Usnesení je tak připraveno, abychom se nezavazovali ke smluvnímu vztahu a nebudeme v rozporu s případným kladným výsledkem referenda,“ vysvětlila Alena Krejčová.

Jan Černý (Piráti pro Soběslav) upozornil, že ani on, ani obyvatelé města nesouhlasí s využitím části hal jako logistického centra. „Nesouhlasím s využitím severní části pro skladování, to je proti přání části obyvatel, které zastupuji,“ řekl Černý.

Investor ještě nepřijel

Miloš Bučinský (Piráti pro Soběslav) opakovaně dotázal, kdy zastupitelé uvidí investora Petra Tomeše, který dosud posílá jen své zástupce. Jak odvětil starosta Jindřich Bláha (Sdružení ODS a NK), město i výbor jej několikrát pozvaly na setkání, zatím nenašel čas. „Přislíbil, že se zúčastní jednání výboru, je to otázka hledání termínu,“ osvětlil.

Tajemník města Radek Bryll zrekapituloval informace o návrhu o konání referenda, který předložil 2. července přípravný výbor ve složení Zdeněk Rux, Pavla Srncová a Miloš Bučinský.

Návrhem se zabýval krajský soud, protože městský úřad výzvou požadoval odstranění nedostatků, které se týkaly především možné úhrady nákladů s realizací referenda, náhrady škody způsobené vlastníkům, nebo investorovi, či stávajícím podnikatelským subjektům. „Městský úřad označil z těchto důvodů návrh nákladů za neodpovídající a neúplný a požadoval předložení kvalifikovaného odhadu, který by dával základní představu o nákladech a možnostech jejich úhrady,“ uvedl Bryll.

Soud vady nenašel

Přípravný výbor využil zákonného práva, zvolil si advokátní kancelář a podal žalobu na město ke krajskému soudu ve smyslu, že návrh referenda nemá vady. „Krajský soud vydal 24. srpna usnesení, v kterém se neztotožňuje s výzvou městského úřadu a konstatoval, že návrh na konání referenda nemá vady,“ sdělil tajemník s tím, že návrh posléze rada města 7. září projednala.

Původní vizualizace záměru průmyslového parku v Soběslavi vzbudil nevoli občanů, jednání o změnách a hledání kompromisu trvá už skoro půl roku.
Projekt průmyslové zóny se dočkal změn, usměrnit ho chce i nový spolek

Zastupitelé ve středu 22. září poprvé v historii města rozhodovali o konání místního referenda. Stanovení jeho termínu nebyl lehký úkol, musí se uskutečnit nejpozději do 90 dnů od jeho vyhlášení, nebo přípravný výbor datum navrhne. V tomto případě byl navržen neurčený termín komunálních voleb v příštím roce.

Jiný termín

Zastupitelstvo však má možnost se od návrhu odchýlit, pokud osvědčí, že pro konání referenda v jiném termínu jdou dány přesvědčivé důvody. „Těmito důvody jsou především probíhající změna územního plánu a snaha města dojednat s investory podmínky výstavby,“ vysvětlil Radek Bryll s tím, že standardní termín do 90 dnů je nejlepším řešením.

Další protinávrh konání v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října nebyl možný ze zákonných důvodů. I přesto se o něm hlasovalo, jeden zastupitel byl pro, 12 proti a 5 se zdrželo.

Miloš Bučinský (Piráti pro Soběslav) upozornil, že už uplynulo 89 dní, kdy na úřad přípravný výbor přinesl 1200 podpisů občanů souhlasících s referendem. „Tito občané Soběslavi, Chlebova a Nedvědic chtěli, aby se referendum konalo souběžně s parlamentními volbami. Celé léto ze strany městského úřady byly jen obstrukce, zbytečné zdržování,“ uvedl svůj názor.

V Soběslavi v květnu vznikla petice proti výstavbě průmyslového areálu, petiční výbor ve středu 24. června předal archy s 1800 podpisy zastupitelstvu.
Soběslavští se semkli proti průmyslové zóně, zastupitelstvu předali petici

Zdeněk Rux navíc dodal, pokud se schválí referendum 6. listopadu, obrátí se přípravný výbor opět na právního zástupce a soud. „Prioritou je zájem občanů, aby měli možnost se vyjádřit a zájem pořadatele, tedy města, aby byla účast co nejvyšší,“ doplnil Rux.

Určili zákonný termín

Zastupitel Petr Valeš (SNK – Nejsme stranou) dodal, že referendum je demokratický nástroj. „Myslím, že zastupitelé by nechtěli nechat 1200 občanů čekat na rozhodnutí do příštího roku, v žádném případě však nemohu jít proti zákonu,“ poznamenal.

Někteří občané uvedli, že ještě neslyšeli o konání referenda mimo volby. Ani tento argument však zastupitele nepřesvědčil. Pro referendum během komunálních voleb v příštím roce bylo pouze pět zastupitelů, 10 proti a tři se zdrželi. Nakonec se většina shodla na sobotě 6. listopadu 2021. Konkrétně 13 jich bylo pro, dva proti a tři se zdrželi.

Vizualizace původního návrhu o čtyřech halách, mapa pak ukazuje upravený návrh s pěti menšími halami.
Spolek Naše Soběslav chce vyhlášení referenda o průmyslové zóně. Sbírají podpisy

V referendu budou mimo jiné rozhodovat i občané Dačic na Jindřichohradecku o podobě křižovatky na Palackého náměstí, to se uskuteční současně s parlamentními volbami letos v říjnu. Další uplatnění tohoto demokratického nástroje čeká během parlamentních voleb i Ševětínské na Českobudějovicku a týká se provozu technologické linky na drcení kamene v místním lomu, v Katovicích na Strakonicku se referendum dotkne realizace obchvatu a ve Slavonicích je vyhlášeno v témže termínu kvůli stromořadí v parku a u fary.

Zastupitelstvo města rozhodlo:

I. Rozhodlo o vyhlášení místního referenda na území města Soběslavi dle Návrhu přípravného výboru pro konání místního referenda o otázkách: 1. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě logistického centra na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1? 2. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly) převyšující 10.000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?

II. Nepovažuje za smysluplné konání referenda současně s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2022, jak požaduje doplněný návrh přípravného výboru ze dne 20. 9. 2021. Odložení místního referenda by výrazně ohrozilo jeho aktuálnost a realizovatelnost rozhodnutí v něm přijatých. V dané situaci je vhodnější, aby referendum bylo vyhlášeno ve standardní 90-denní lhůtě předpokládané zákonem o místním referendu, neboť v blízké budoucnosti se nedá nalézt žádné vhodnější datum pro jeho konání. Hlasování odložené o cca rok by mohlo ohrozit konání místního referenda a včasné vyjádření se občanů k probíhající změně územního plánu, a především rozsahu připravovaných záměrů.

III. Stanovuje datum konání místního referenda na 6. 11. 2021.