Jedná se o aktivity, jejichž cílem je rozšířit a prohloubit pedagogické dovednosti, získat vědomosti o nově se rozvíjejících pedagogických postupech a metodách, osvojit si moderní metody práce jak v souvislosti s využíváním nových technických prostředků, tak metody vyučovacího procesu zaměřené především na studenta a rozvoj jeho aktivního přístupu ke studiu. Projekt je plně financován z prostředků Evropské unie.

V říjnu se uskutečnila první mobilita, účast na týdenním kurzu v italské Florencii. Téma kurzu bylo Řízení vyučovacího procesu – nová řešení pro učitele: nové metody vyučování, efektivní motivace, spolupráce a strategie hodnocení. Kurz organizovala mezinárodní vzdělávací instituce Europass, která má kromě Itálie sídla i v dalších evropských zemích jako je Irsko, Španělsko nebo Německo. Jednacím jazykem kurzu byla angličtina a jako hlavní školitel byla pozvána americká pedagožka působící v Evropě Sheila Corwin. Tento kurz absolvovali pedagogové z šesti evropských zemí.

Každodenní studium se soustředilo na metody práce se studenty od stanovení pravidel chování v hodině přes formy zadávání úkolů až po různé možnosti jejich hodnocení. Ve všech těchto fázích pedagogického procesu byl kladen důraz na aktivní spoluúčast žáků, na vytvoření bezpečné pracovní, tvůrčí atmosféry.

Ilustrační foto
MŠ Mufík Dětem oslaví už šesté narozeniny

Další aktivity se soustředily na seznámení s moderními metodami výuky založenými na zvyšování motivace a samostatné práce studentů a posilování jejich odpovědnosti. Jednalo se například o metody Rubriscs, Portfolio, Flipped Classroom. Některé z těchto metod jsou již dnes v naší škole uplatňovány, zatím ale jen v omezené míře. Stejně je tomu v celé České republice, což je zřejmé i z toho, že se dosud běžně nepoužívají překlady uvedených termínů.

Využití těchto metod vyžaduje splnění řady předpokladů na straně učitelů i žáků, a to se zpočátku jeví jako překážka. Při skutečném využívání metod na správném místě a ve správný čas jsou přínosy zřejmé a jednoznačné, jak prokazují zahraniční zkušenosti z praxe. Hlavním cílem stále zůstává aktivní zapojení studentů do vyučovacího procesu, podpora jejich samostatného odpovědného přístupu ke studiu a jejich samostatného rozhodování tak, aby mohli úspěšně pokračovat v dalším studiu na vysokých školách a následně se uplatnili na trhu práce.

Ilustrační foto.
Města se chystají na advent. Oprašují výzdobu

Všichni pedagogové - účastníci kurzu pracovali sami aktivně formou ústních a písemných výstupů a úspěšná certifikace kurzu byla podmíněna závěrečnou prezentací.

Kurz splnil nejen hlavní cíl – seznámení se s novými metodami práce ve škole. Významným přínosem jako vždy u podobných mezinárodních aktivit bylo i setkání učitelů z různých zemí a výměna vzájemných zkušeností.

V následujících dvou letech se podobných kurzů v zahraničí účastní i další učitelé obchodní akademie a v rámci uvedeného projektu proběhne také aktivita „stínování“, v rámci níž dojde ke studijní návštěvě jednoho učitele Obchodní akademie z Tábora v Obchodní akademii v rakouském Linci.

Hana Samcová