Výsadu pořádat dobytčí trhy neměla v minulosti pouze města, ale také městyse. V táborském regionu jsou taková místa tři: Stádlec, Malšice a Borotín. Novým statutem sice obce připomněly svou dávnou historii, více výhod jim ale to ale nepřináší.

Psal se rok 1852, když se do Stádlce sjížděli lidé z celého okolí na dobytčí trhy. O třináct let později získali místní dokonce povolení pořádat tři výroční trhy. Díky těmto krokům se Stádlečtí blaženě domnívali, že jejich obec povýšila na městys. Opak byl ale pravdou. Když se roku 1908 dotázali u správního soudu, zda tento titul užívají oprávněně, tribunál rozhodl, že nikoliv.

„K oficiálnímu povýšení na městys došlo až usnesením vlády Československé republiky 6. března 1925. Městys v názvu Stádlce byl používán až do reformy samosprávních územních celků v 50. letech 20. stoleté. Touto reformou bylo označení městys odňato," upřesňuje historii Jiří Hlinovský v publikaci o obci.

Práce předků

Teprve současná radnice si v roce 2011 označení městys opět vyžádala a Stádlec získal znak i vlajku. „Chtěli jsme vyzvednout práci našich předků a minulost obce, která na tom byla tehdy tak dobře, že si mohla vyžádat udělení titulu městys. Stádlec tehdy vzkvétal a rozvíjel se," popsal starosta Milan Kelich, proč došlo k tomuto kroku s tím, že nyní se cítí poněkud zklamaný: „Možná trochu naivně jsem se domníval, že díky tomu dojde mezi občany k nějaké vlně hrdosti a semknutí. Bohužel se to nepovedlo. Když vezmu například v potaz školu, která je bez žáků a rodiče raději vozí děti jinam. Trochu mě mrzí, že jsme se snažili navázat na tradici rozvoje, ale dnešní lidé to tak necítí," zhodnotil starosta.

Historie Malšic sahá až do roku 1279. Žije tady 1810 obyvatel a stejně jako v roce 1868, kdy se z obce stal městys, i dnes vzkvétá. V klidnějších dobách 2. poloviny 18. století se vzmáhal počet obyvatel i domů velmi rychle. V obci vznikl například Živnostenský spolek, fungovala tady četnická stanice i hasičský sbor, lékař a od roku 1865 se konaly výroční trhy.

Peníze nepřidá

„Malšičtí byli pyšní na to, že v minulosti byli městysem a ocenili, když jsme zažádali do Poslanecké sněmovny o navrácení statutu. Opět ho užíváme od roku 2008," shrnula starostka Miloslava Šebková. Vysvětlila, že k žádosti musela přidat zdroje z archivu, které dokládají významnou minulost obce. Honosnější titul nemá ale vliv na přidělování peněz do rozpočtu a městyse hospodaří stejně jako jiné obce.

Podle Pavla Cíchy (28), který v Malšicích žije, se pro obyvatele nic neměnilo: „Osobně jsem nepocítil žádnou změnu kromě dodatkové tabule pod názvem obce, ale zároveň bych se nechtěl dotknout těch, kteří se o to zasloužili. Každý je alespoň trochu hrdý na to, kde žije, aby tam mohl být spokojený. Máme tady vše. Jediné, co chybí, jsou chodníky," míní.

Třetími z Táborska, kteří upozornili na výsadní postavení obce v minulosti, jsou Borotínští. K povýšení na městečko došlo roku 1333 a největšímu rozmachu se obec těšila v první čtvrtině 18. století. Právě v této době se tady připomínají výroční trhy, školní vyučování i snížení robotní povinnosti. K tradici se místní navrátili v roce 2006.

Rozlišení sídel na vsi, měst a městeček existuje od 13. století a od 16. století se už městečkům říkalo městyse. Po roce 1918 tituly udělovala tehdejší vláda a po roce 1948 se přestaly se zákonem o reformě národním výborů používat. Se 17. květnem 1954 zanikly obce jako samosprávné a samostatné právnické osoby.

Pojem městys
• V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Na rozdíl od města zde bylo mnohem silněji zastoupeno zemědělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo tak výrazné.
Po vzniku ČSR v roce 1918 udělovala statut ministerská rada na základě detailní žádosti obce. Podle „Statistického lexikonu v Republice československé" byly v roce 1930 na území ČSR 503 městyse.

• Od 1. července 2006 uděluje statut městyse předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na návrh obce po vyjádření vlády.⋌Zdroj: http://cs.wikipedia.org/