Jak osvětlil starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020), jde o budoucí smlouvu uzavíranou na projekt rezidence Klokoty, která bude sloužit jako jeden ze zásadních podkladů pro územně-stavební řízení. „Jde o budoucí logickou zástavbu území Klokot za budovou Otavanu a autoservisu, děláme to proto, aby se výstavba nedělala nahodile, ale měla nějaký smysl,“ vysvětlil.

Samospráva si pro tyto účely již dříve nechala zpracovat územní studii a firma Robertson Group připravila projekt na stavbu rezidentního bydlení. Podle starosty je s touto společností dlouhodobě dobrá spolupráce a v Táboře realizovala několik menších projektů. „Výstavba nových bytů je pro každé město důležitá, respektive pro jeho obyvatele,“ dodal Pavlík.

Vodárenská společnost Táborsko má pak spravovat vodárenskou infrastrukturu a technické služby zeleň, parkování a veřejné osvětlení. Město bude přebírat případně odkupovat postupně infrastrukturu do svého vlastnictví. Na realizaci spolupracuje také kancelář architekta města.

Zajímal vjezd do areálu

Zastupitelka Olga Bastlová (Šance pro Tábor) vyjádřila obavu ze vzniku jediného dopravního přístupu k objektům. „Nejsem si úplně jistá, že je právně podloženo a zajištěno to zásadní. Zastavěná oblast je velkého rozsahu, jedná se mi o její napojení. Hlavní přístupovou komunikací se v prvních fázích projektu jeví ta těsně kolem Otavanu, a až po kolaudaci posledního bytu, jestli se nepletu, by byl hlavní přístup z ulice Kpt. Jaroše,“ popsala.

Vizualizace projektu rezidence Klokoty.
Rezidence Klokoty nabídne na sto třicet nových bytů. Vyroste na zelené louce

Starosta dodal, že možné alternativní napojení se řešilo již dříve. „Usilovali jsme také o napojení zleva, rádi bychom tu komunikaci postavili a investovali i pro další rozvoj území. Investor, než přišel tento nápad, měl zajištěny všechny podklady dosti kapacitní přes točnu autobusů nebo kolem ní,“ zmínil.

Vystaví novou komunikaci

V pěti etapách má vzniknout na 130 bytů, ale investor není schopen je realizovat najednou. „Výstavba se uskuteční postupně, jeden objekt, jedna etapa. Nová komunikace za autobazarem musí být podle smlouvy hotová a zkolaudovaná nejpozději s kolaudací posledního bytu ve třetí etapě,“ objasnil Štěpán Pavlík. Tento závazek je podle městské právničky Michaely Zadražilové podmíněn smluvní pokutou ve výši 250 tisíc korun.

Usnesení nakonec zastupitelstvo přijalo, z celkových 26 pro hlasovalo 14 zastupitelů, 12 se zdrželo.

Výše pokuty na tak velký projekt připadala Olze Bastlové zanedbatelná. „A co když nebudou čtvrtá a pátá etapa vůbec dostavěny, jak je to právně zajištěné. Přístupová komunikace kolem Otavanu je i pro menší počet bytů nevyhovující. Kamiony se tam otáčí do protisměry, s tím nemohu souhlasit,“ upozornila.

Podrobnosti doplnil sám zástupce developera, investor Ondřej Gyürke. „Když jsme žádali o závazná stanoviska a předkládali záměr, tak jsme splnili všechny požadavky, samoobslužnost území, dohodli jsme se na napojení přes točnu, kterou jsme několik měsíců upravovali s odborem dopravy a policií, tak aby nebyla nebezpečná. Je tam ostrůvek a vzniká tam nová křižovatka,“ popsal.

Druhá cesta přibude časem

V průběhu jednání samospráva navrhla napojení z druhé strany. „Silnice z ulice Kpt. Jaroše by neobsluhovala jenom naše území, ale daleko širší oblast, která má být v budoucnu zastavěna. Nechtěli jsme břemeno výstavby přístupu nést sami a s městem jsme uzavřeli dohodu, že jí vybudujeme a ono ji zafinancuje, protože zhodnocujeme městské pozemky,“ vysvětlil Ondřej Gyürke.

V místní části Klokoty má už v roce 2024 začít první etapa výstavby bytového komplexu rezidence Klokoty.
Stavba bytů v Táboře je na spadnutí. Rezidence Klokoty má začít růst příští rok

Město chtělo cestu stavět při první etapě, investor při poslední. „Nakonec jsme po půl roce jednání došli k závěru, že první dvě etapy komunikaci u Otavanu nezahltí, zároveň s třetí etapou vybudujeme komunikaci navazující,“ uvedl investor s tím, že půjde o propojení celého území s ulicí Kpt. Jaroše. Starosta Pavlík k tomu dodal, že cesta je důležitá i kvůli příjezdu složek integrovaného záchranného systému a další obsluze areálu rezidence.

Nezdály se jí výše pokut

Další komentář si neodpustila předsedkyně finančního výboru a zastupitelka Soňa Šicnerové (Ano 2011), zmínila, že tento bod pro nedostatek podkladů výbor 30. srpna neprojednal. „Jako zastupitelka bych se chtěla vyjádřit k výši smluvních pokut, padesát tisíc za každé jednotlivé porušení navrhované dohody týkající se odkupu pozemku místní komunikace. Tedy v tom bodě, kde je uvedeno, že silnici investor neuzavře, ani neomezí její užívání a mohou se na ní připojit další stavebníci bytových nebo rodinných domů,“ řekla.

Podle jejího názor tato částka není dostatečná k dostání smluvního závazku. „Byť společnosti věřím, stát se může cokoliv, částka padesát tisíc je nízká na to, aby odradila žadatele od toho, aby omezil přístup dalším subjektům. Domnívám se, že v dnešní době tato částka skutečně není dostatečná, smluvní pokuty by měly být vyšší,“ míní Šicnerová.

Výši pokut diskutovala už i rada města, v rámci důvěry v projekt se však rozhodla je už neměnit. „Investora limitují jiné částky, o které by v případě nestihnutí, nedodělání a nerealizace přišel,“ podotkl k tomu starosta.

Aktuálně v bývalých kasárnách v Táboře roste už druhý bytový dům Dvorce.
V táborských Dvorcích roste už druhý bytový dům. Hotovo má být na jaře

Gyürke také oponoval, že pokuty nejsou malé a zároveň s sebou nesou další vázané náklady. „Právě pokud bychom dostavěli veškeré komunikace a sítě v první etapě a nepředali je městu, pro představu budujeme za cca 40 milionů infrastrukturu a dostáváme za každou z etap průměrně tři miliony. Když to nepředáme městu, 50 tisíc není vysoká smluvní pokuta, ale my bychom nedostali ani ty tři miliony za každou etapu,“ vysvětlil investor s tím, že jde o vysoké sumy. „V našem zájmu je proto vše, co nejrychleji zkolaudovat, předat a uzavřít prodejní smlouvu za uvedenou cenu, celkem jde tedy o asi 15 milionů, pokud bychom se nechovali podle smlouvy,“ doplnil Ondřej Gyürke.

Olga Bastlová závěrem diskuse uvedla, že není proti výstavbě, jen chtěla být ujištěna, že v okamžiku vzniku tak rozsáhlého projektu, aby vše bylo zajištěno ze strany samosprávy tak, že hlavní přístup nebude pouze jeden. „Tu oblast dobře znám, chtěla jsem jen upozornit na možné budoucí problémy, který by mohly vznikat, pokud by zůstala pouze přístupová cesta od Otavanu,“ zopakovala.

I Soňa Šicnerová vítá aktivitu společnosti Robertson Group, její připomínky podle ní směřovaly k vymahatelné a bezvadné smlouvě. „Dobré smlouvy, dělají dobré přátele, to všichni víme.“