Po opuštění náspu železniční dopravou již v roce 2015 byl provizorně upraven povrch tak, aby mohl sloužit pěším a cyklistům. Po majetkovém vypořádání, zpracování studie, projektové dokumentace a získání dotace z IROP, byly podle sdělení Mariany Havelkové z infocentra ve Veselí nyní zahájeny stavební práce.

"Cyklostezka, v délce téměř 2,5 kilometru propojí jižní a severní část města a měla by být dokončena v příštím roce," uvedla.

Myšlenka vybudovat propojení cyklostezkou, až bude vybudován vysokorychlostní koridor z Prahy do Českých Budějovic, podle ní sahá do roku 2008. "Už tehdy město projevilo zájem v budoucnu převzít železniční násep do svého majetku. Nejvíce přípravných prací se realizovalo až v době dokončování stavby nového železničního koridoru v letech 2014 a 2015. Byla projednána dopravní studie, získán souhlas silničně správního úřadu a Policie ČR s umístěním stezky, byly uzavřeny smlouvy o nájmu pozemků, provedeny prohlídky mostních objektů a dočasně provedena úprava povrchu stezky. Tento stav již umožňoval užívání stezky občany města a turisty," připomněla Mariana Havelková.

Poslední vlak ve stanici Roudná zastavil na hodinu, loučily se desítky lidí.
Železniční sbohem. V Roudné zastavil poslední vlak, rozloučily se desítky lidí

Nově budovaná cyklostezka bude bezpečně propojovat veselské nádraží a železniční zastávku, tj. jižní a severní část města. Od zastávky ve směru na Horusice už cyklostezka vybudována je a dále město připravuje její druhou etapu a následné propojení až do obce Bošilec. Mimo to nově budovaná cyklostezka navazuje na komunikaci vedoucí k pískovnám a do centra města. Zdroj: Mariana Havelková

V roce 2018 získalo město železniční násep do svého majetku, o rok později zahájilo zpracování projektové dokumentace a v roce 2021 získalo stavební povolení na realizaci. Celkové investiční náklady projektu Cyklostezka na náspu zrušené železniční trati, Veselí nad Lužnicí byly vyčísleny na 81 milionů korun. Vladimíra Špačková z odboru investic a dotací městského úřadu ve Veselí nad Lužnicí k financování doplnila, že následovalo podání žádosti o dotaci do 36. výzvy IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu. Vloni bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální výši 42,5 milionu korun. "Projekt bude spolufinancován Evropskou unií a zároveň částečně ze státního rozpočtu,“ dodala Vladimíra Špačková.

Opravy mostů

Realizace stezky je rozdělena do dvou etap, přičemž první se týká kompletní rekonstrukce mostních objektů. Na trase je jich celkem šest. "Bývalý železniční násep ve Veselí nad Lužnicí křižuje řeky Lužnici a Nežárku a jejich propojení Degárku. Další mostní objekty se týkají křížení s komunikacemi a propustků pro drobné vodoteče," přibližuje Mariana Havelková.

Asfalt a veřejné osvětlení

Druhá stavební etapa se týká povrchu stezky, veřejného osvětlení, sadových úprav a umístění odpočívadel a laviček. Povrch bude asfaltový, v šířce tři metry s úsporným veřejným osvětlením s nastavenou intenzitou podle časových úseků. "Ve večerních a brzkých ranních hodinách bude svítit více a v hlubokých nočních hodinách minimálně. Sadové úpravy budou také minimální, protože násep od doby jeho opuštění již postupně porostl dřevinami. Na základě návrhu dendrologa budou některé dřeviny odstraněny a ty prospěšné a vitální ponechány," popisuje Mariana Havelková.

Exkurze na stavbě nové přeložky IV. koridoru v úseku Soběslav - Doubí u Tábora 8. června 2022.
VIDEO: Podívejte se. Koridor mezi Soběslaví a Doubím má první kolej

Vedoucí veselského infocentra Hana Esserová přidala zajímavost: „Před dvěma roky byla ve městě otevřena naučná stezka Křížem krážem po Veselí, jejíž část vede právě po bývalém železničním náspu. Obyvatelé města, pěší i cyklisté cestu hojně využívají jako zkratku z města na nádraží a opačně.“ Letos ale budou jednotlivé úseky náspu uzavřeny tak, jak budou postupovat stavební práce.