Vážení uživatelé komunikací v centru města,

obracím se k vám s informacemi o plánovaných opravách a dopravních omezeních, a připojuji prosbu o pochopení. Jihočeský kraj má na svém území 5500 památek, nejvíce v České republice. Druhý v pořadí kraj Středočeský jich má 4500. Cituji tyto údaje proto, že nepochybně žijeme v krásném prostředí plném historického dědictví, jehož poutavosti si užíváme denně. Obnáší to ovšem i nezbytnou péči o tyto hodnoty, leckdy i jejich funkční zakomponování do moderní doby.

Po parkánovém hradebním opevnění v Táboře vede nejen důležitá dopravní komunikace, ale příčně hradbami prudce dolů taky tři vytížené kanalizační sběrače, které svádějí odpadní vody ze Starého města dolů k Lužnici. Technický stav těchto vedení i opěrných zdí je dlouhodobě sledován. Od roku 2004 je připravováno a projednáváno s dotčenými orgány nutné nahrazení starého potrubí novými odpadními trubkami. Ty povedou pod úrovní komunikace na Parkánech ke Křižíkovu náměstí a dolů Čelkovickou ulicí. K pozitivu nové kanalizace v její dlouhodobé životnosti přičtěme též praktičtější vedení trasy z hlediska údržby, neboť dosluhující mohutné vedení v betonových a cihelných profilech vede v prudkém kolizním terénu a navíc v hloubce 6 metrů pod úrovní silnice.

Práce jsou rozvrženy od 18. března do konce června 2019 do dvou etap, z nichž každá bude trvat asi měsíc a půl. Do půli července počítáme navíc s rezervou na nový asfaltový povrch. V příloze vám přinášíme detailní grafické znázornění objízdných tras. Jsou zde varianty jak se Starému městu vyhnout větší objížďkou anebo kudy objet pouze uzavřený úsek při zajištění nutné dopravní obslužnosti Starého města. Pěší průchod Parkány zůstane po celou dobu úprav zachován.

Z důvodu co nejmenšího souběhu dvou stavebních akcí v centru města plánujeme druhou etapu úprav Budějovické zahájit nejdříve na konci května. I když na Budějovické zůstanou průjezdné obě sousední křižovatky s Havlíčkovou a Bílkovou ulicí a zásah do provozu zde nebude tak markantní, chceme docílit co nejkratšího časového překrytí obou uzavírek.

Po celou dobu vám budeme se zástupci Vodárenské společnosti, odboru dopravy i vedení města plně k dispozici pro náměty, stížnosti i konzultace.

Štěpán Pavlík, starosta města Tábora