Od prvotního nápadu, který předložili zastupitelům zhruba před dvěma měsíci předkladatelé občanského návrhu Zdeněk Kozlíček a Pavel Plát, po již probíhající spolupráci s vedením města vznikla pracovní skupina. Ta se bude zabývat dlouhodobou koncepcí odpadového hospodářství města. První praktické výsledky vzájemné spolupráce se projeví na tváři města již tento měsíc.
Na červnovém zastupitelstvu představil Zdeněk Kozlíček konečnou podobu návrhu, s tím, že se chtějí zabývat nejen zahušťováním míst s kontejnery, ale i propagací separace odpadů, třeba ve školách a také sběrným dvorem.
Jak uvedl tajemník Radek Bryll, který se koncepcí odpadového hospodářství ve městě dlouhodobě zabývá, spolupráce města s předkladateli probíhá ve vzájemné shodě.
Tajemník zároveň navrhl, aby pracovní skupina, složená v současnosti ze čtyř členů, se stala komisí rady, protože takový statut jí přisuzuje větší možnosti a lepší podmínky pro činnost. Podle jeho slov se členy této skupiny stali zástupci města Jan Mošnička z odboru životního prostředí a Radek Bryll a zástupci občanské iniciativy Zdeněk Kozlíček a Pavel Plát. Důležitou informaci pro zapojení veřejnosti doplnil Pavel Plát, a to, že s náměty a připomínkami se mohou občané obracet na každého člena komise.
V nejbližší době se z hlediska rozšíření počtu kontejnerových míst zrealizuje zřízení nových umístění u nádraží a u polikliniky. O rozšíření počtu kontejnerů stojí i Ludmila Dvořáková: „Bydlím v Jeronýmově ulici, odpady třídím a třídit budu. Dávám je do kontejnerů u gymnázia. Chybí mi tam nádoba na tetrapakové obaly, kontejnery na plasty bývají někdy přeplněné. Rozšiřování míst s kontejnery fandím a až budou i u nádraží, budu využívat obě místa, protože ke každému z nich to mám stejně daleko."
Další složkou, která zatím nebyla předmětem třídění, jsou oleje a tuky z domácností. Její zavedení potvrdil na zastupitelstvu starosta města Jindřich Bláha: „Máme smlouvu, v rámci které umístíme na čtyřech místech ve městě nádoby, kde občané budou moci odevzdat použité oleje z domácnosti." Podle sdělení tajemníka se nádoby rozmístí již tento měsíc.
Zastupitelka Alena Krejčová, ředitelka mateřské školy, seznámila přítomné s tím, že školy se již také zapojily do debaty o rozšířeném třídění odpadů. Zástupci škol se sešli s pracovní skupinou a vyplněním informačního dotazníku odstartovali nové kolo propagace třídění. Jak zmínil Zdeněk Kozlíček, počítá se s tím, že spolupráce se školami bude pokračovat.
Jednoho z aspektů dlouhodobé koncepce se dotkl v debatě zastupitel Zdeněk Vránek, když navrhl změnu provozovatele svozu odpadu. Podle starosty nutnost nebo potřeba změny vyplyne ze zhodnocení komise. „Pokud by změna byla vhodná, město vypíše výběrové řízení i na jednotlivé složky odpadu," uvedl Jindřich Bláha. Zatím se využívají služby firmy Rumpold.
Do dlouhodobé koncepce patří také řešení sběrného dvora z hlediska větší časové dostupnosti možností odevzdávat zde vytříděný odpad a především biologicky rozložitelný odpad ze zahrad. Další oblastí, která si zaslouží pozornost, je zavedení sběru biologického komunálního odpadu, kde město podle tajemníka Radka Brylla zvažuje získání dotace.
Všechny snahy směřují nejen k prohlubování péče o životní prostředí města, ale také k naplňování legislativního rámce odpadového hospodářství ČR do roku 2024. Do té doby musejí všechny obce objem směsného komunálního odpadu, který končí na skládkách, snížit na minimum. Další zlepšení podmínek třídění s tím úzce souvisí. (evy)