Ano, táborský lid miluje vzdělanost natolik, že jeho školství je de facto bezplatné. Všechny výdaje spojené se školou hradí městská obec a  zrovna tak poskytuje nezbytné životní potřeby všem místním usídleným kněžím a kazatelům. Kromě obilí, piva, tuku, zeleniny, dřeva a všech domácích potřeb přilepšuje město každý měsíc svým kněžím po šedesáti groších, aby si za ně mohli koupit ryby, čerstvé maso a chtějí-li, také víno.

Jan Kravín se styděl

Dokonce i pro náboženského reformátora a filozofa Petra Chelčického, který s husity v lecčem souhlasí, je taková štědrost nepřijatelná, zrovna jako husitská bojovnost. V Replice proti Mikuláši Biskupcovi napadá „úředníky modly", žijící na útraty svedeného lidu.

Dobře zaopatření táborští „úředníci modly" jsou ale úspěšní. Jejich škola může směle soupeřit se středními, tzv. partikulárními školami velkých královských měst. Ve 40. letech 15. století doplňují výuku i o latinu a dokáží připravit nadané žáky pro vysokoškolské studium v Praze.

První žák, jenž úspěšně skládá bakalářské zkoušky na fakultu v Praze, má nepřehlédnutelné jméno – Jan Kravín z Tábora. Odpromuje 14. října 1448 a bude pokračovat ve studiu ve Ferraře, kde získá mistrovský titul. Tam už mu ale jeho táborský původ bude na obtíž. Jméno si hned při zápisu do školy změní na Jan z Hradiště, aby ve ferrarském biskupství neupozorňoval na svůj kacířský táborský původ. Až se vrátí do Čech, zařadí se dokonce mezi bojovné preláty oživlého katolicismu.

Nedobytná pevnost

Škoda že se Jan Kravín v Itálii styděl za Tábor, poněvadž právě jeho domovské město v polovině 15. století velmi připomínalo typ italské městské republiky.

Do velkolepě pojatého opevňovacího systému na ostrohu s téměř nepřístupnými srázy nad Lužnicí a Tismenickým potokem dokázali Táborští začlenit i části staršího opevnění někdejšího města Hradiště včetně původního hradu. Tím během první poloviny 15. století položili základ důmyslné soustavy opevnění.

Z Tábora  se  stala  nedo-bytná pevnost. Podstatu opevnění tvořila vnitřní městská a  vnější parkánová zeď, obepínající celé sedmnáctihektarové sídliště. Obranyschopnost města posilovaly na důležitých úsecích vysunuté opevňovací pozice, věže a bašty. Na předem určených místech Táboráci vybudovali brány. Na jihozápadní straně vyrostly takzvané hradské brány, které později získaly názvy Bechyňská a Klokotská. Východní okraj města střežil pozoruhodný pevnostní systém tří navazujících bran s barbakánem. Na tehdejší dobu to bylo ojedinělé pojetí městského opevnění s vysokou účinností, kterým se inspirovala ostatní města království při svém opevňování bezmála dalších sto let.

Důmyslnost táborského opevnění poznal roku 1438 Albrecht V. Habsburský, Zikmundův zeť (Zikmund předchozího roku zemřel).

Albrecht obléhal Tábor pět týdnů. Jeho vojáci pustošili okolní krajinu a vypálili a vybili Kozí hrádek, do nějž se život už nevrátil stejně jako do nejméně dvou vsí, které také lehly popelem.

Jedna z těch vsí se jmenovala Kravín. Odtud při zakládání Tábora odešli obyvatelé do nové zaslíbené obce a mezi nimi jistě i rodiče Jana Kravína z Tábora, jenž se později při studiu ve Ferraře vzdal svého takzvaného jména místního s předložkou. Kdyby v Kravíně bývali zůstali, žádný bojovný prelát Jan z Hradiště by neexistoval.

Zrada nepomohla

Albrechtova vojenská akce přinesla táborskému okolí velké škody, ale Tábor se ubránil. Ani rakouský kníže Ulrich II. řečený z Celje si při dobývání opevněného města nevedl o nic lépe, ačkoli na něj zaútočil ještě téhož roku v domnění, že pořídí lépe než jeho královský švagr. Když totiž po neúspěšném dobývání Tábora odjel Albrecht na tažení do Slezska, svěřil po dobu své nepřítomnosti zemskou správu právě Ulrichovi. A ten si umínil, že vyplení Tábor, z něhož rok co rok vyjížděly loupeživé výpravy do Rakous.

Na rozdíl od Albrechta táhl k Táboru potají a chtěl ho přepadnout za pomoci zrady. K opevnění města se jeho vojákům podařilo přistavit žebříky, ale dál se nedostali. Starý letopisec zapsal, že „s hanbú odjeli".

Josef Musil