Jak informovala mluvčí DPN Opařany Jana Sosna Voňavková, ukázalo se totiž, že běžné terapeutické postupy obtíže nezmírňují u takového počtu dětí a v takové míře, v jaké by si lékaři přáli. "V zahraničí je pro tento typ problémů volena právě DBT jako psychoterapeutická léčba první volby. V DPN Opařany tak dochází k postupnému obohacování terapeutické práce všech pracovníků o nové terapeutické postupy a možnosti podpory těžce emočně dysregulovaných pacientů," vysvětlila.

Klinický psycholog David Havelka přiblížil, že metoda DBT je založena na laskavém a přijímajícím přístupu. "Zmiňovaná terapie se snaží klást důraz na hledání rovnováhy na místo extrémů, snaží se o pochopení principů vlastního chování a nácvik chování nového," naznačil.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany.
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany přijala první uprchlíky z Ukrajiny

Tento program je určený adolescentům od 14 let, kteří mají obtíže se zvládáním emocí, se sebehodnocením, ve zvládání stresu. "Je určen pro ty, kterým se nedaří ve vztazích provázených častými konflikty, či pocity opuštění. Děti zažívající opakované krize s výskytem sebepoškozování, sebevražednými myšlenkami a podobně," popsal dále klinický psycholog Havelka.

Přes prázdniny už vyzkoušeli

Program se uskutečňuje během sedmi až osmitýdenního pobytu v DPN Opařany. "V letošním létě jsme ho zahájili pomocí zkrácené tří až pětitýdenní alternativy," doplnila mluvčí DPN Jana Sosna Voňavková.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany.
Psychiatrická nemocnice v Opařanech sehnala ukrajinským dětem léky za 13 milionů

V přípravné fázi tzv. pretreatmentu se pacient a jeho rodina blíže seznámí s filozofií DBT a konkrétní podobou programu. "Je možné se zde doptat na všechny nejasnosti a probrat také případné obavy. Délka intenzivního DBT programu je zvolena tak, aby bylo možné naučit se a také dostatečně procvičit nově naučené dovednosti ke zvládání," popsala dále.

Pokud se během pobytu ukáže, že problémy jsou závažného charakteru a vyžadují si další péči na lůžku, s pacientem se vytvoří plán další terapeutické práce.

Zahraniční výzkumy podle Voňavkové jasně ukazují, že u pacientů, kteří absolvují komplexní DBT program, je ve srovnání s obvyklou terapií o 50 % méně sebevražedných pokusů, o 53 % méně výjezdů zdravotnické záchranné služby a návštěv pohotovosti kvůli sebevražednosti, o 73 % méně psychiatrických hospitalizací. Dále rigorózní výzkumy dokládají, že s DBT jsou spojena tato významná zlepšení, kdy dochází k poklesu sebevražedných pokusů lepším zvládáním impulzivity a větší důvěrou ve využívání krizových služeb (předcházení dlouhodobým hospitalizacím či závažnému poškození zdraví).

Úspěchy jsou znát

Celkově došlo k významnému poklesu sebepoškozování, zlepšení regulace emocí a je možné vysledovat i významně kratší délku hospitalizace. "U pacientů došlo mimo jiné ke zlepšení symptomů deprese, lepšímu ovládání záchvatovitého přejídání. Čísla pak potvrzují lepší vědomou kompenzaci symptomů ADHD, zvýšení celkového a sociálního přizpůsobení a adaptivnější práci se vztekem. Potvrzuje se zvýšená odolnost ve vztazích s druhými, nárůst pozitivního sebehodnocení i snížení závislosti na návykových látkách a jejich škodlivém užívání. Celkově došlo k poklesu interpersonální agrese," uvedla prokázané výsledky.

Podstata dialekticko-behaviorální terapie (DBT)
Dialektika znamená umění podívat se na věc z více úhlů. Je to pohled na svět, který říká, že skutečnost není černobílá, neplatí, že je výhradně jeden názor pravdivý a druhý určitě nepravdivý, že existuje jedna absolutní pravda. Záleží totiž na úhlu pohledu. Z různých úhlů pohledu se může skutečnost jevit různě, takže i dva opačné názory mohou být současně pravdivé. Když je zvážíme společně, vznikne nový úhel pohledu na situaci, který vytvoří novou skutečnost. Dialektika nám pomáhá vidět svět v rozmanitosti namísto v extrémech, snížit a řešit konflikty, porozumět situacím a reagovat flexibilněji, snížit intenzivní nepříjemné emoce, budovat emoční stabilitu. Vede nás k hledání rovnováhy mezi extrémy, zdánlivě opačné věci mohou být pravdivé, všechno a všichni jsou propojeni. Pomáhá nám „Přijmout sebe takového, jaký jsem, a zároveň se chtít změnit. Dělat maximum v dané chvíli a zároveň se potřebovat zlepšit.“
Behaviorální pochází z anglického slova „behavior“ znamenajícího chování. Je to věda zabývající se tím, jak se našemu chování učíme. Za chování nepovažuje jen to, co je vidět navenek – naše jednání, ale i to, jak se chováme uvnitř sebe (jak myslíme a prožíváme emoce). Behaviorální terapie se chování snaží porozumět (co funguje a nefunguje, co je pro nás užitečné a co ne) a prostřednictvím nového učení nám pomoci získat takové chování, myšlení a prožívání, které jsou pro nás užitečné a vedou k psychickému zdraví. Velkou silou této terapie je postoj, že to, co jsme se naučili a nyní nám nefunguje, se můžeme vždy naučit i jinak.