Jak informoval například místostostarosta Pavel Lintner z města Soběslav na Táborsku, kterou tehdy zaplavila Lužnice a Černovický potok, město vybudovalo řadu protipovodňových opatření. "Podél obou toků jsme vystavili pevné i mobilní hráze a stěny, které chrání město před padesátiletou vodou. Zabránily již zatopení města při povodni v roce 2013," vysvětlil.

Všechna vyústění dešťové kanalizace opatřili protipovodňovými klapkami, aby nedošlo v případě zvednutí hladiny v Lužnici a Černovickém potoce k zatopení města kanalizací. "Také jednotky hasičského záchranného sboru a sboru dobrovolných hasičů byly dovybaveny potřebnou technikou pro případ povodní – čerpadla, čluny a další," zmínil Pavel Lintner.

Podle jeho slov došlo k významnému vývoji v oblasti krizového řízení a spolupráce se složkami IZS. "Spolehlivě funguje předpovědní hlásná služba poskytovaná Povodím Vltavy a Českým hydrometeorologickým ústavem – informace o hrozících nebezpečích získáváme rychleji a přesněji než před dvaceti lety. Díky tomu také můžeme v případě ohrožení s dostatečným předstihem evakuovat osoby a majetek," shrnul soběslavský místostarosta.

Využili je i letos

Po ničivých povodních v roce 2002 i Strakonice přistoupily k realizaci protipovodňových opatření jak v rámci města samotného, tak v rámci ORP a v něm dotčených obcí. "V loňském a v letošním roce byla oblast Strakonic zasažena silnými přívalovými dešti, před který město chránila vybudovaná protipovodňová opatření, zvláště poldry v Předních Ptákovicích," zmínila mluvčí města Markéta Bučoková.

| Video: Youtube

V krátkosti shrnuto byly v postižených obcích ORP provedeny rozsáhlé terénní úpravy pro zlepšení odtokových poměrů včetně staveb nových ochranných hrází a opravy stávajících ochranných hrází. "Vybudovány byly protipovodňové ochranné hráze v kombinaci s mobilním hrazením v případ průchodu velkých vod," dodala s tím, že v samotných Strakonicích byla protipovodňová ochrana města budována ve dvou etapách v roce 2007, a pak v letech 2011 a 2012.

Mimo jiné vznikla nová ochranná hráz a mobilní hrazení podchodu Katovické silnice u jezu, došlo k navýšení zemních hrázek od železničního mostu po most na Písecké silnici. Upraven byl Mlýnský náhon či došlo k rozšíření a opevnění koryta před Ellerovým mostem.

Hloubili koryto a stavěli valy a zdi

Do protipovodňových opatření investovali také v Budějovicích, Táboře nebo Krumlově. V krajském městě došlo k prohloubení koryta Vltavy, výstavbě téměř dvoukilometrového valu od Dlouhého mostu, kam v případě potřeby hasiči namontují mobilní zábrany.

| Video: Youtube

V Táboře u Lužnice chrání obyvatele více než kilometrová zeď. Ta byla vystavěna v letech 2013 až 2015, začíná u mostu do Čelkovic a vede až k restauraci Na Brusírně. Vyšla na 63 milionů, zhotovitel na ní spotřeboval šest tisíc kubíků betonu, Tábor by díky ní měl odolat i stoleté vodě.