Jejím cílem je usnadnění orientace v náročném prostředí pouček, práv, nároků a výkladů. Druhá poradna se zabývá novým občanským zákoníkem, u jehož tvorby stál i táborský právník František Korbel. Zákoník zahrnuje všechny oblasti běžného života, od narození člověka až po jeho smrt.Své dotazy do poraden zasílejte na adresu: redakce.taborsky@denik.cznebo reporter.taborsky@denik.cz.Do předmětu napište heslo PORADNA.

Ptejte se úřadu práce

Dotaz: Kdo má nárok na vdovský důchod?

Odpověď: Lidé mají nárok na vdovský důchod po smrti jednoho z manželů, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo splnil ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění. Vdovecký nebo vdovský důchod náleží též manželce nebo manželovi osoby, která zemřela následkem pracovního úrazu. Po uplynutí doby jednoho roku náleží výplata tohoto druhu důchodu, pokud vdova nebo vdovec splňuje některou z podmínek:
• pečuje o nezaopatřené dítě (musí jít o dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod)
• pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby
• pečuje o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby
• je invalidní.

Odpovídala Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ

Poradna Františka Korbela

Otázka: Když jeden z manželů udělá dluhy, půjdou stále i za druhým?

Odpověď: Úprava společného jmění manželů se nijak dramaticky nemění. I nadále bude platit, že vše, čeho nabyl jeden z manželů nebo oba společně za trvání manželství, je součástí společného jmění, a to včetně dluhů. Výjimkou jsou věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů: dary, dědictví či odkazy nabyté jen jedním z manželů, nově i náhrady újmy na přirozených právech jednoho z manželů (tj. třeba na zdraví) a majetek transformovaný z výhradního majetku (např. manžel prodá auto, které měl před manželství a koupí si pouze z utržených peněz jiné). Součástí společného jmění je však zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů (např. nájemné z domu, který je ve výhradním vlastnictví jednoho z manželů).

Pokud jde o dluhy vzniklé za trvání manželství, i tyto jsou společné. Výjimkou jsou dluhy týkající se majetku ve výhradním vlastnictví jednoho z manželů v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku (např. dluh za opravu zchátralého domu, který nevynáší nájemné), a dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého nad rámec obstarávání běžných potřeb rodiny (např. manžel si vezme vysokou půjčku nebo koupí auto bez vědomí druhého).

Doposud se i výhradní dluhy vymáhaly ze společného jmění, neboť žádný jiný majetek dlužící manžel neměl. Spravedlivou novinkou pro dlužníka, jeho manžela i věřitele je, že výhradní dluhy jednoho z manželů půjde při exekuci postihnout z majetku ve společném jmění pouze do výše podílu dlužícího manžela, to je do jedné poloviny, na kterou by měl tak jako tak nárok v případě rozvodu.

odpovídal František Korbel, advokát, Tábor