Nabízíme vám unikátní možnost nahlédnout do téměř sto let starého rukopisu mladovožického rodáka, historika a spisovatele Richarda Hrdličky (1868 – 1967).. Text se dostal šťastnou souhrou osudu do rukou vedení města, které chce podle něj vydat knihu.

Čís. nové 22, staré 60, josefinské (bývalý radní dům).Pokračování z minulého týdne.

Z Roku 1723 placeno bylo od udělání schodů na zvonici 35 kr. Kostelníkům od zvonění proti mračnům dle obyčeje 45 kr. Z roku 1747 čteme zápis, že „na den sv. Fridricha, jenž bylo dne 18. julii, jest spravena věž, totiž střecha na obecní věži zde v městys Mladej Vožici blíž farního kostela stojící, podle následujícího upsání: Když na týž obecní věži, na které nejvejš zvony jsou čtyry a v prostředku nad paměť lidskou radní dům se síní, hned vedle pod síní šatlava, pak nejdoleji obecní váha, od starodávna solnice řečená – střecha sešla, pročež s dobrým srozuměním dvojctihodný velebný a vysoce učený pan Ondřej Junger, ten čas mladovožický děkan, uvolil se dobrovolně ze zádušního důchodu chrámu Páně vožického zaplacený nový šindel na celou střechu té věže dáti. Naproti tomu obec zdejší tesaře a šindelní hřebík zaplatila.

Tesaři mistrovi Martinu Novotnému, sousedu zdejšímu a Václavu Proškovi, tovaryšovi, od té správy dáno jest 7 zl., k tomu 1 000 šindelního hřebíku. To vše ad notam pro direkcí budoucí obce mladovožické a všech jejích successorův zde upsáno jest skrze Frant. Bonavent. Wolfa, radního, spolu staršího syndikusa, roku a dne vejš psaného.“ Z posledních řádek této smlouvy vyrozumíváme, že zápis tento měl býti směrodatným pravidlem („pro direkcí budoucí“), jak opravy věže na příště jest prováděti, totiž z polovice obcí a z polovice záduším.

Další zprávu o opravě věže máme ze dne 13. července r. 1775, kdy spravena velmi sešlá střecha nákladem 22 zl. 2 kr. Polovici zaplatil děkan Václav Vinař ze záduší. Výlohy s tím spojené byly: 4 000 kusů šindele (po 2 zl. 30 kr. za 1 000) 10 zl., 3 000 šindelních hřebíků (1 zl. za 1 000) 3 zl., půl kopy laťového hřebíku 9 kr., Jan Bartlovi, tesaři, za 6 dní (po 33 kr.) 3 zl. 18 kr., Venclovi bratru jeho, za 6 dní (po 30 kr.) 3 zl. Jednomu arestantovi za 6 dní po 4 kr. alimentaci a od podávání 24 kr., poslovi též od podávání za 6 dní (po 12 kr.) 1 zl. 12 kr., při smlouvě od díla tesařům na truňk piva a chléb 35 kr., též dodělného 27 kr. To pro paměť a budoucí potřebu obce se zapisuje.

V bývalé solnici umístěno bylo vojenské skladiště z něhož bylo obci r. 1790–91 měsíčně 1 zl. 10 kr. U skladiště stál na stráži voják, pro něhož přivezl Václ. Rosol strážní budku („šinderhaus“). Stará budova věže vyžadovala častých oprav a úprav. R. 1808 placeno od správy a od podvlíkání trámů v radním domě tesařům a zedníkům 8 zl. 45 kr. Od pobíjení šindelem obecního arestu 2 zl. 10 kr., nádeníkovi od podávání 1 zl. 20 kr., za 1 000 šindelních hřebíků 3 zl. 30 kr. Na „policajtnu“ platí obec r. 1809: za správu oken 2 zl. 4 kr., od správy zámků 48 kr., od vyspravení a obvrhování zdí za 6 dní 5 zl. 6 kr., od správy lucerny 27 kr., od správy noční stolice 55 kr. R. 1816 dávána opět nová krytina a zhotoveny nové schody vedoucí na zvonici. Starý šindel a dříví prodány ve dražbě Veronice Strnadové za 52 zl. 40 kr. Staviteli Janu Rathausovi za práci 164 zl. 3 kr.

Velká stavební úprava prováděna r. 1820, kdy uzavřena 20. března smlouva mezi obecními representanty Františkem Stiborem a Františkem Hušnerem s jedné a Janem Rathausem, panským stavitelem, se strany druhé „o připravení a vyhotovení zdejšího městského radního kanceláře“. Ve smlouvě čteme: „Zavazujeme se Rathaus do tak nazvaný v zdejším rathausu ve věži pozůstávající radní sednice, nyní radního kanceláře, nový stropy otesaných tiplí na rákos nahozený a dobře spucovaný v celej dokonalosti, spolu na ten samý strop patřící šutr v dostatečnosti na svůj vlastní náklad dáti a zhotoviti, vícej zavazuje se k témuž kanceláři dvě nový futra ke dveřím vyhotoviti, spolu je zadělati nechati, též do těch futer jedny nový dveře ve dvou dílech a jedny dvéře v celosti s patřícím obložením mimo k nim patřící zámečnické práce, ze svých prken jak patří a sluší dokonale zaopatřiti, spolu taky ten tak řečený kancelář čistě vybílit nechat, kteroužto obmezenou všechnu práci pod jeho zatostáním nejdýl až do posledního června r. 1820 dokonale vyhotoviti a téhož dne vše odevzati se zavázal, při čom taky za dokonalost a užitek té vší zhotovené práce s jeho zdejší usedlostí státi se zavazuje, naproti čemuž páni representanti obce s p. Janem Rathausem dle jeho vlastního požádání s ním uzavřeli: Jemu 98 zl. 36 kr. ve víd. čís. za tu práci se všema potřebnejma materijalima, řemeslníkama a dělníky zapraviti. Polovici, t. j. 49 zl. obdrží hned a 49 zl. 36 kr. po odevzdání práce.“

Dne 14. dubna konána dražba starých věcí z radní světnice: prken se stropu, kamen (zelených polívaných), strop koupil Josef Štibral za 10 zl. 3 kr., kamna Jan Rathaus za 11 zl. 21 kr., 3 okna Vojtěch Hauptmann za 5 zl. 33 kr., dvéře za 2 zl. 39 kr. (Pokračování příště)

RICHARD HRDLIČKA