Průvodcem po trase budoucího kolejiště se stal technický dozor stavebníka, inženýr Vojtěch Říha ze Správy železnic. Exkurzi zahájil na soběslavském přejezdu, kde přiblížil, jak dojde k napojení nové trati. „Už během předchozí stavby byly koleje a nástupiště připraveny na to, že se bude kolejiště odklánět opačným směrem k tunelu,“ popsal.

Po jedné koleji už v září

V současnosti je mimo provoz tzv. sudá skupina kolejí dále od výpravní budovy. „K užívaní zůstaly zbylé dvě staniční koleje, tak by to mělo zůstat do 11. září, kdy dojde k zprovoznění přeložky,“ vysvětlil Říha. Nejdříve se do provozu uvede kolej číslo 2, pak se bude dodělávat asi další dva měsíce kolej číslo 1. „Ve stanici práce potrvají ještě chvíli déle, protože bude nutné dokončit výstup z podchodu v místě, kde je v kolizi s původní tratí,“ uvedl technický dozor stavebníka.

Na dvoukolejné trati o délce 8,8 km lemující D3 mají vlaky vyvinout rychlost 160 až 200 kilometrů v hodině. Výraznými stavebními prvky jsou 370 metrů dlouhý Zvěrotický tunel, 832 metrů dlouhá estakáda přes údolí Černovického potoka, estakáda přes Kamenný rybník o délce 263 metrů. Celá investice by měla Správu železnic vyjít na téměř 5 miliard, úplně hotovo (vč. dokončovacích prací) má být v červenci 2023.

Do jara 2023 mají pak zhotovitelské firmy odstranit i původní trať vedoucí přes zastavěnou část města na obec Roudnou a do Doubí. Na části tělesa pak město Soběslav vystaví cyklostezku. Stanice Roudná bude úplně zrušena, co bude s objektem v majetku Českých drah, není jisté.

Stavba nové železnice v úseku Soběslav - Doubí u Tábora v dubnu 2022.
Na IV. koridoru mezi Soběslaví a Doubím schází už jen koleje

Vznikne i nová komunikace vedoucí od bývalého Otavanu, která propojí Tyršovu ulici s ulicí Petra Bezruče směřující na Chlebov. Jde o dokončení přeložky silnice II/135 včetně prokopání stávajícího tělesa.

Po nově položené kolejišti už se pohybují žluté pracovní soupravy, které zajišťují zaštěrkování, ale i jiné práce, jako například budování trakčního vedení a převoz dalšího materiálu.

Nejdražší části stavby:
1. Železniční spodek (zahrnuje od stanice Soběslav až do Doubí (8,8 km) veškeré zemní práce – náspy, zářezy, odvodnění trati, konstrukční realizace na náspu a podobně).
2. Velká estakáda u Černovického potoka (832 m, 27 mostních polí, ocelobetonová konstrukce, tzn. železobetonová mostovka osazená na ocelových nosnících, půjde o třetí nejdelší železniční most v ČR)
3. Zvěrotický tunel (hloubený tunel délky 370 metrů)

Zajímavostí podle Říhy je, že Zvěrotický tunel je teprve druhý v našem kraji, navíc první hloubený. "Na rozdíl od tunelu raženého se staví ve vytěžené stavební jámě a po dokončení se zasype," osvětlil.

Nebyl tu žádný, dokud se v roce 2015 nezprovoznila přeložka trati Sudoměřice – Tábor. "Kde jako první vznikl Sudoměřický tunel (444 metrů), ale ten byl ražený, Zvěrotický tunel je první hloubený,“ upozornil.

Vyrostly vysílače pro drážní zabezpečení i protidotykové zábrany

Na dráze přibyly i dva sloupy – jeden u zastávky Doubí u Tábora a druhý nedaleko Zárubova mlýna. "Jedná se o vysílače signálu drážní mobilní sítě GSM-R, která je nutná pro následné zprovoznění celoevropského zabezpečovacího systému ETCS," uvedl Říha.

Výstavba nové přeložky IV. koridoru v úseku Soběslav - Doubí u Tábora v lednu 2022.
Na koridoru vyrostly už i zastávky, zasklený je také podchod v Soběslavi

Aby tento zabezpečovací systém fungoval, je třeba vytvořit drážní mobilní síť tzv. GSM-R pokrývající signálem celá celou trať. "Stávající zabezpečovací systémy varují strojvedoucího, ten ETCS už bude skutečným zabezpečením, které mu nedovolí jet,“ dodal na vysvětlenou.

Na silničních nadjezdech nad tratí přibyly i protidotykové zábrany. „Pod nimi povede trakční vedení, zábrany slouží jako ochranný a bezpečnostní prvek, aby se nikdo nemohl omylem troleje dotknout," naznačil Říha.

Nové zastávky na přeložce, Myslkovice a Doubí u Tábora, jsou v rozestavěné fázi. „Finální dlažbu ve stanici Myslkovice položí, až bude kolej v definitní poloze, protože tady je jiný systém nástupiště než v Doubí. Umístí se zde konzolové desky přesahující L-úhelník,“ zmínil.

Mezi Myslkovicemi a Janovem vybudovali i technologický objekt. „Jedná o spínací stanici s technologií, která bude podle potřeb provozu propojovat dva úseky trolejového vedení," dodal Říha.

Tudy do dvou let posviští rychlíky. Prohlédněte si, jak povyrostl koridorna Táborsku.
Podívejte se, jak pokročila stavba koridoru Soběslav – Doubí u Tábora

Podle Říhy Správa železnic plánuje ještě jeden Den otevřených dveří pro veřejnost. „V současnosti dohadujeme termín, takže zájemci pravděpodobně budou mít šanci staveniště ještě jednou před spuštěním ostrého provozu navštívit,“ uzavřel pozvánkou.

Aktualizovaný harmonogram prací na přeložce:

do 11. září - trvá výluka staničních kolejí 2 a 4 v železniční stanici Soběslav a stávající 2. traťové koleji Doubí – Planá nad Lužnicí. Z vyloučených staničních kolejí 2 a 4 ve stanici Soběslav je prováděn návoz materiálu a pokládka nových kolejí 1 a 2.

od 2. do 11. září bude zahájena nepřetržitá výluka mezi Veselím nad Lužnicí a Planou nad Lužnicí; prakticky to znamená, že se začátkem výluky 2. září definitivně skončí provoz po původní trati Soběslav – Roudná – Doubí.

11. září - bude zprovozněna nová 2. traťová kolej Soběslav – Planá nad Lužnicí. V Soběslavi bude ukončena výluka 2. a 4. staniční koleje a současně bude zahájena výluka 1. a 3. staniční koleje, pod nimi bude prováděna stavba podchodu. Provoz v Soběslavi tedy bude jen po 2. a 4. koleji.

1. listopadu - dojde ke zprovoznění 1. koleje Soběslav – Doubí a její zaústění novou kolejovou spojkou 15/16 do sudé kolejové skupiny železniční stanice.

Výluka 1. a 3. koleje ve stanici Soběslav pro stavbu podchodu pokračuje.

12. prosince - zprovoznění liché kolejové skupiny v zastávce Soběslav, zrušení provizorního přechodu pro pěší, otevření podchodu.

Uvedení stavby do jednokolejného provozu 11. září 2022

Uvedení do provozu po obou traťových kolejích 1. listopadu 2022

Uvedení celé stavby do provozu (včetně žst. Soběslav) 12. prosince 2022