4. Městská policie
Rajonizace, jako nový prvek organizace práce policie, má za následek úbytek pracovních sil pro dozor nad parkovacím systémem. Podle usnesení rady města byli pro parkování vyčleněni dva lidé, kteří tuto agendu trvale vykonávali. Ti však byli od počátku roku přesunuti na pochůzkovou činnost.
Parkovací systém bude navíc doplněn o další parkovací plochy (domy). Stejně tak se výrazným způsobem změní i dosavadní cenová politika. K efektivnímu výkonu je zapotřebí personálního posílení městské policie o dva lidi, a to výhradně pro potřeby parkování. Jejich činnost bude zaměřena na kontrolu dodržování pravidel a ostrahu parkovacího systému.
5. Den bez aut
Dosavadní forma automobilové restrikce nezaznamenala u řidičů žádný ohlas. Pokud se máme snažit nastolit možnosti alternativ a osvěty, musíme aplikovat daleko účinnější formy automobilové restrikce s motivací. Po dobu konání bude plocha Žižkova náměstí uvolněna od parkujících vozidel, část vozovky pro auta uzavřena a uvolněna pro dětské hry (8–15 hod.). V ulici 9. května bude vyloučena možnost parkování (8–15 hod.) a příslušné úseky budou čištěny. V průběhu Dne bez aut dojde k osvětovým kampaním, které ukáží, proč je preference MHD nutná pro trvale udržitelný rozvoj města.
6. Závěr
Odhadované výnosy a náklady z restriktivních opatření: v r. 2007: na základě kalkulace technických služeb se odhadují výnosy z tržeb parkovacího systému o cca 900 000 korun vyšší. Z kalkulace městské policie se předpokládá dopad ve výši 440 000 Kč (z toho 140 000 vystrojení a vyškolení + 300 000 mzdové náklady) pro navýšení o dva strážníky. Na základě kalkulace města se náklady na zajištění Dne bez aut (značení, ceny, atd.) odhadují na cca 40 000 Kč. (Připravila aš, každý den najdete v TD další díl).

Čtenáři, pište nám, zda si myslíte, že nový systém usměrní v Táboře dopravu.
reporter.taborsky@denik.cz