III. fáze

B) MOTIVACE


Úvod
Navržené lokality je v první řadě nutno udržet v územně plánovací dokumentaci jako plochy určené pro parkování (garážování) a to bez ohledu na budoucí stav. Současně je nutno zpracovat precizní studii realizovatelnosti, která jednotlivé plochy prověří nejen z pohledu vhodnosti stavebního a urbanistického řešení, ale i z pohledu budoucího provozně organizačního určení. Vzhledem k delším časovým horizontům realizace je relativně dost času.
V parkovací politice se musí udržet pojem „záchytné parkovací plochy navázané na MHD“. Pro nejbližší fáze úprav TPS bude vhodné se orientovat na stávající plochy parkovišť, které již existují a mají dobrou lokalizaci. K těmto plochám je vhodné „přivést“ MHD a realizovat „ověřovací“ provoz. Praxe poté ukáže aplikovatelnost modelu Park & Ride pro poměry města Tábora, resp. velikost tohoto systému
Jako první vlaštovka mohou sloužit stávající plochy parkovišť na ul. Václava Soumara. Vzdušná vzdálenost těchto ploch na Žižkovo nám. činí 1,0 – 1,2 km. Cestovní vzdálenost pak 1,9 až 2,1 km. Dopravní kvalita této trasy se jeví jako vyhovující. Dalším námětem mohou být plochy v areálu kasáren. Veškeré protiargumenty musí být věcně diskutovány. na prvním místě musí být ekonomická a provozní funkčnost systému.


(Další díl v zítřejším vydání TD)