III. fáze

A) RESTRIKCE

2. Koncepce parkování – úbytek parkovacích míst Nové město
Postupně bude po vyhodnocení rušena nabídka parkovacích kapacit jak pro segment návštěvnického parkování, tak i pro segment rezidentně abonentního parkování.
Uvolněné plochy se použijí pro nabídku rozšířených chodníkových ploch, zejména pak na Novém městě i se zvýšeným podílem zeleně (také za cenu zvýšené nivelety humózního podkladu vůči překážce inženýrských sítí) a mobiliářem.
V praxi by měla platit zásada, že pro každých 100 nových parkovacích míst v parkovacích objektech bude zrušeno přibližně 70 parkovacích míst pouličního parkování.
Navržené parametry redukce parkovacích kapacit (-240 PM) v jsou pouze orientační a je možné, že v cílovém stavu nedosáhneme tohoto čísla. Důvodem je absence parkovacího objektu v západní části Nového města. Pěší docházková vzdálenost od zamýšleného objektu nad autobusovým nádražím, variantně jinde po Jihočeskou univerzitu, tak činí 750m a Střelnice bude sloužit zejména pro Staré město.
Redukce parkovacích míst je realizována zpravidla změnou ze šikmého a kolmého stání na podélné, s patřičným zúžením profilu vozovky určeného pro vozidla a naopak rozšířením chodníků. Konečné číslo, které dostáváme budeme schopni bez problému nahradit adekvátními náhradami v parkovacích domech a na odstavných plochách (minimálně s 30% nárůstem), budou-li existovat tak jak máme navrženo v koncepci. Tyto dva požadavky nelze od sebe oddělovat a úbytek parkovacích míst musí být nahrazován alternativou parkovacích domů.

3. Koncepce parkování – úbytek parkovacích míst Staré město
Konkrétní specifikace pro Žiýkovo náměstí:Žižkovo náměstí – jižní část přilehlá k zástavbě
- redukce bez náhrady
Jižní fronta- stav 11
jižní fronta- návr 0


Další redukce ve větším rozsahu se nepředpokládají. Prověřena bude možnost redukce parkování pro ulici Palackého a umístění liniového stromořadí.


Čtenáři, pište nám, jaký máte názor na nový systém a připravované změny: Nejlepší náměty oceníme.
reporter.taborsky@denik.cz(Další díl v pondělním vydání)