Nabízíme vám unikátní možnost nahlédnout do téměř sto let starého rukopisu mladovožického rodáka, historika a spisovatele Richarda Hrdličky. Text se dostal šťastnou souhrou osudu do rukou vedení města, které chce ještě letos podle něj vydat knihu. Ještě před jejím vydáním se ale můžete i vy prostřednictvím pravidelného seriálu Táborského deníku seznámit s historií mladovožických domů a domků, tak jak ji popsal na začátku minulého století Richard Hrdlička (1868 – 1967).

Čís. nové 12, staré 234, josefinské 207 (Podhradní mlýn)
R. 1798 prodal hospodářský úřad Františku Rajskému také „ jednu docela chatrnou chalupu vedle mlejna se zahrádkou za 50 zl. a roční ourok 2 zl.

Poněvadž Rajský obdržel r. 1785 právo jen na jedno složení, 3 stoupy a pilu, nyní však o 2 složení se ucházel a dovolení obdržel, proto uzavřena s ním r. 1789 dne 22. října nová smlouva a má teď 2 složení se 3 stoupami a švábníkem na kroupy a bude platiti činži 100 zl. Panímáma Rajská byla asi rázná žena, neboť r. 1814 stěžuje si na ni mistr ševcovský Jakub Kubec, že ztratila jeho dvě husy, které pásly husy na jejím poli nade mlejnem. Roku 1825 dne 7. února prodal, odstoupil a odevzdal František Rajský mlýn a plac vedle mlýna, chalupa se dala synovi Václavovi a nastávající jeho manželkou Marianou, dcerou Františka Chocholky, za 1627 zl. 48. kr. stř. Rodiče budou míti výmeňek. Nevěsta přinesla věna 1800 zl. víd. č. Ten plac, kde byla chalupa, nesmí se rozšířit ani předělena na věčné časy.

Tehdy vypadalo to zde docela jinak a stavbou mlýna po roce 1875 bylo vše změněno. Vyprávěl mi p. Hynek Rajský, že prý poblíž mlýna stávala chalupa u cesty mezi několika topoly. Nový majitel mlýna Václav Rajský zemřel po svatbě dne 3. března 1826 a mlýn v ceně 8043 zl. 59 kr. připadl opět otci Františkovi Rajskému, když vdova po Václavu Rajském z náhrad ustoupila. Dětem Františka Rajského: dcerám Heleně, Terezii, Františce a synovi pojištěn na mlýně podíly po 200 zl. stř. činily 500 zl. víd. čís. R. 1827 mezi pohledávkami po zemřelém sládku v Radvanově Janu Vlasákovi uveden také dluh Františkovi Rajskému 155 zl. 49 r., ale mlynář sráží si z toho 1 zl. za mletí sladu. František Rajský se synem Václavem dluhoval sirotku Vincentovi Královi 172 zl. 44 ¾ kr. a jeho poručníku Václavu Královi 316 zl. 28 ¼ kr. Syn Františka Rajského Josef zemřel 25. července 1828 jako mlynář tovaryš. Připomíná se jeho sestra Marie provdaná Primosová, Terezie, manželka Jana Mládka a Anna provdána Otradovcová (Peclinovská).

Dle kontraktu ze dne 14. července 1831 František Rajský svému bratru Augustovi Rajskému také mlýn za hotově zaplacený 2046 zl. 52 2/5 kr. stř. a ponechal si výměnek pro sebe a manželku. Do knih vtělen prodej teprve roku 1850. R. 1939 24. července upomíná Jan Suchomel, vrchnostenský sirotčí účetní, Augustina Rajského, majitele Podhradního mlýna, o zaplacení 500 zl. do sirotčí pokladny. Při vyvazovacím jednání v roce 1852 zapsáno dne 6. dubna o dominikalním mlýně s pilou a pozemky Augustina Rajského toto: „Vylučuje se až do uspořádání práv stranu vlastenství a požívání vod zákonem – prozatím od výkupu.“

Ale dne 12. května byl výkup přece ujednán a sepsán o tom protokol, jehož částečný opis tuto uvádím, ponechávaje tehdejší úřední češtinu, v které je psán: „Protokol zaveden od c. k. Táborské okresní komise na vyvazení gruntů v Mladé Vožici dne 12. května 1852 u přítomnosti níže podepsaných. Zástoj: Jest na dnešní den ustanovena komise k zákusu dobrovolného smíru mezi Augustinem Rajským, dominikal. mlynářem v Ml. Vožici Nro. 14 a mezi panem Jindřichem Gross, hospodářským vrchonoředitelem jakožto zástupcem pana hrab. Karla z Küenburgu, vlastníka svěřenství Mladovožic. někdy táborského kraje, stranu vykoupení gruntovních břemen mlejna tak nazvaného Podhradského pod Nro.

14. Ačkoliv dle nařízení vys. c. k. zemské komise na vyvazení gruntů od 15. dubna 1852 č. 7127 tento mlejn, poněvadž přímo z panského Podhradského rybníka vodu používá, prozatím od výkupu vyloučen zůstati má, tak předci po předcházejícím pojednání v záležitosti této obouma stranáma smír následovní se docílil: Zrušena za náhradu tato břemena: Jménem náhrady za povinnosti řezání 6 klád každoročně pro vrchnost zda má 2 zl. 24 kr. stř. Jménem stálé emphyteutické gruntovní činže 46 zl. 24 kr., 5% laudemium z poslední kupní ceny 6843 zl. 59 kr. víd. čís. neb 2737 zl. 35 ½ kr. stř. stř. činí 6 zl. 24 a ¼ kr. Dohromady 55 zl. 11 ¼ kr. Od toho se odečte: Výsluha vrchnostenská narovnáním obouch stran za 1 prostřední buk 3 zl., za dovážku mlejnského kamene 2 zl., náhrada za placení daní, které dříve vrchnosti neplatila 5 zl. 53. kr. celkem 10 zl. 53 kr., po jichž odečtení zbyde částka 44 zl. 18 ¼ kr., takže zbývá 29 zl. 32 kr. jako roční dávka, kterou bude platiti mimo náhradní jistinu 590 zl. 40 kr. splatnou jednou pro vždy.

Richard Hrdlička
Pokračování příště