Na sklonku minulého roku tento soud rozhodl o zrušení zajištění veškerého majetku obviněného soudce.
Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze-odboru závažné hospodářské a finanční kriminality podala proti tomuto rozhodnutí stížnost a věc byla předložena věcně a místně příslušnému Vrchnímu soudu v Praze (VS) jako soudu odvolacímu.
Předsedkyně senátu VS poté navrhla Nejvyššímu soudu ČR (NS) odnětí této trestní věci pražské instituci a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci s poukazem na obdobné předcházející návrhy, které byly Nejvyšším soudem shledány důvodnými. Trvají i nadále, neboť JUDr. Zdeněk Sovák, na jehož dřívější úzké kontakty s obviněnými v dané věci bylo poukazováno, je stále soudcem VS v Praze a stále je zařazen do senátu, který by měl o shora uvedené stížnosti státní zástupkyně rozhodovat.
Proto by mohly vzniknout pochybnosti o nestrannosti soud〜ců Vrchního soudu v Praze.
NS připomněl, že důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby odůvodňovaly vybočení z principu, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, jak to vyjadřuje Listina základních práv a svobod. Tak tomu v tomto případě je.
S ohledem na možnou podjatost pražských soudců odňal Nejvyšší soud věc soudce Berky už 26. února 2006 Vrchnímu soudu v Praze a názor o nezbytnosti tohoto opatření zastává i nadále.
I v tomto případě je nutné, aby o stížnosti státní zástupkyně rozhodoval Vrchní soud v Olomouci, shledal Nejvyšší soud. (ns)