Tibor Stano, ČSSD
1. Křižíkáč je potřené jednoznačně předělat, aby fungoval. Opravdu je škoda původně plánované kruhové křižovatky. U současného provedení třeba řešit nájezdy pro odbočující pruhy. Po rekonstrukci křižovatky se totiž doprava v tomto dopravním uzlu v podstatě zadřela. Paradoxně to zkomplikovalo i pohyb chodců. Výsledkem je, že kdo může, se této křižovatce vyhne cestou přes Čekanice a Blanické Předměstí. Bydlím zde a situaci zde dobře znám. Přes Čekanice dnes jezdí nyní více než 70 procent řidičů, kteří tak objíždí tuto křižovatku. Cestu do centra si početná skupina řidičů takto usnadňuje také přes most přes nádraží. Co jim zbývá?

2. U vody je problémem ceny splácení vysokého dluhu, který vznikl rekonstrukcí a modernizací sítí. Tady je podle mne jediná možnost, pokud je vůbec možná: rozložení či přeúvěrování současného dluhu, a tím snížení jeho splátek, nebo jeho částečné předčasné splacení. Otázkou je i samotná ekonomika provozovatele vodovodu a kanalizací. Ta má samozřejmě také vliv na tvorbu ceny vodného a stočného. Tím se zcela jistě budu zabývat. Zde je podle mne rezerva.

Petr Novák, ANO 2011
Ve stanovené lhůtě lídr kandidátky hnutí nestihl odpovědět.

František Dědič, ODS
1. Má dvě řešení, která je nutné uplatnit současně: 1. stavební, jehož detaily musí řešit odborníci. Základ je v realizaci max. dlouhých dvoupruhových vjezdů do křižovatky (Parkány, Integro, gymnázium), doplněnou optimalizací semaforů. 2. spočívá ve větším využití MHD. Toho lze dosáhnout jen razantní slevou dlouhodobého předplatného o polovinu. Obojí jsme připraveni zrealizovat v r. 2015.

2. Snížení ceny vody má řešení pouze v prodloužení splatnosti úvěrů a omezení investic. Úpravu ceny zrealizujeme v roce 2015. Jen připomenu, že voda v roce 2006, když jsem opouštěl VST činila 60 Kč a dnes činí 106 Kč. Všechny návrhy obsahuje náš volební program, který dostanou občané do schránek.

Ladislav Šedivý, KSČM
1. Koncepci rekonstrukce jsme v KSČM odmítli hned v samém počátku, na rozdíl od členů rady, která ji schválila. Tedy nikoliv zastupitelé. Nyní si ze vzniklých problémů dělají předvolební program ti, kteří je zavinili. Schválili totiž koncepci „architektonické moderny" bez ohledu na potřeby dopravy. A to pod heslem: město lidem, ne autům. To je zcestné z mnoha důvodů, které jsme již prezentovali. V případě příznivého výsledku se po volbách zasadíme o nápravu největších nedostatků rekonstrukce. Tedy požadujeme další pruh na výjezdu z Parkán, likvidaci středového ostrůvku, zrušení tří parkovacích míst před Integrem, zúžení zbytečně širokých chodníků a zálivů vybíhajících do silnice. Bude to muset být financováno z prostředků města, možným problémem je odblokování evropské dotace.

2. Vodné a stočné je limitováno vybudováním staveb, na které jsme si vzali úvěr. Tyto stavby se zaplatit musí. Ale generují také zisk, takže je nutné posoudit, zda je výše zisku úměrná potřebám splácení úvěru a generování finančních prostředků k potřebám údržby a oprav majetku. Majetek ve vztahu k vodě a kanalizacím je ve vlastnictví Tábora, Plané a Sezimova Ústí. Je třeba se zamyslet, zda se k vodnému a stočnému nechovat jako k jiným veřejným službám, například MHD, a z veřejných prostředků na tuto službu doplácet. Jako opozice máme ovšem ztížený přístup ke konkrétním informacím, z čehož vyplývá, že úvěry, majetkové poměry tří měst a další záležitosti neopravňují žádnou politickou stranu k řešení. To je na dohodě všech zúčastněných a jde o politické rozhodnutí.

Lenka Horejsková, TOP 09
1. V rámci řešení situace na Křižíkově náměstí jednoznačně podpoříme urychlenou realizaci úprav, která je připravená ve stádiu studie a spočívá zejména v odstranění ostrůvku u přechodu na Budějovické ulici a úpravě nájezdových pruhů tak, aby průjezd křižovatkou byl plynulejší. V návaznosti na to navrhujeme využít nabízené spolupráce dopravní fakulty ČVUT na optimalizaci světelné signalizace. Aby nedošlo k podobné situaci při plánované rekonstrukci Budějovické ulice, budeme trvat na vytvoření modelové simulace řešení průjezdnosti této dopravní tepny před zahájením její rekonstrukce.

2. Cena se odvíjí od rozhodnutí měst z let 2008-9 o realizaci rozsáhlé rekonstrukce kanalizační sítě a z toho vyplývající povinnosti splácení úvěru. Již letos se podařilo díky pravidelnému splácení získat důvěru banky a vyjednat snížení úrokové míry, což se projevilo v menším nárůstu ceny oproti původnímu plánu. Nicméně povinnost splácení trvá. Je to v předvolebním boji jistě vděčné téma, ale každý, kdo v tomto slibuje zázraky, „vaří z vody". Možnosti udržení optimální ceny jsou v důsledném zvažování rozhodnutí zástupců měst ve VST o investicích do obnovy, v jednáních o další optimalizaci úvěru i v úsilí o co nejširší spolupráci se stávajícími i případnými novými velkoodběrateli.

Jiří Fišer, T2020
1. Současná podoba Křižíkova náměstí opravdu není mojí prací, jak občas slyším. Nicméně intenzivně se tím zabývám, mám již připravenu projektovou studii potřebných úprav pro lepší řazení vozidel do prodloužených odbočovacích pruhů a dále je nutno: 
a) úpravy projednat s dotčenými orgány a dát je na internet k veřejné diskuzi; b) posoudit ve spolupráci s Dopravní fakultou ČVUT systém řízení
světelné signalizace; c) po dokončení protipovodňových úprav v Lužnické ulici obnovit běžný
režim dopravy v centru a přistoupit k realizaci úprav na jaře 2015 spolu s optimalizací režimu světelného řízení křižovatky.

2. Koncesní projekt a dlouhodobý plán investic, schválený zastupitelstvy měst v roce 2008 až 2010, předepsal rokům 2011-2014 nejstrmější růst ceny a my jsme to v tomto volebním období se starosty Sezimova Ústí a
Plané pěkně schytali. Nicméně společným úsilím se od 1. října 2014 podařilo naplnit slib, který jsme dali a po dlouhých letech se snížil nárůst celkové ceny na úroveň pouhé inflace. Řešení je v optimalizaci zákonem stanoveného plánu obnovy majetku, jednání s bankou o plnění finančního modelu, udržení dodávek vody – jinými slovy udržení trendu právě pouze kopírování inflace. Pokud někdo spatřuje řešení v přechodu na vlastní provozování městem, pak nezná důsledky, znamenalo by to naopak cenový nárůst, velký pozor prosím…