Zvláštní, nikoli však nemožná cesta od řezníků přes tiskárnu k pivovaru.
V místech dnešní táborské restaurace U Švejka původně stál, jakkoli to zní podivně, jeden objekt se dvěma popisnými čísly. Ovšem nejprve by si samostatnou kapitolu zasloužila historie městského špitálu, po němž nám v těchto místech zůstalo pojmenování přilehlé ulice a především samotný Špitální dvůr.

Východní strana tohoto prostoru byla ohraničena silnou zdí, k níž počátkem devatenáctého století bylo přistaveno šest masných krámů. Zde se prováděl výsek drobného dobytka od huntýřů, což znamenalo řezníky stojící mimo cech. Po skončení jejich služeb táborská obec na daném místě v roce 1878 postavila kůlnu na hasičské nářadí, a to s čp. 286.

V roce 1908 byly asi dvě třetiny tohoto objektu prodány knihtiskaři Nedvídkovi pro rozšíření jeho firmy, sídlící v čp. 8 na Hlavním (dnes Žižkově) náměstí. Zbývající část hasičské kůlny byla udržována jako obecní skladiště, v polovině třicátých let zde sídlila dílna obecní vodárny.
Poněkud záhadně může vyznít informace, že dům čp. 509 se původně nacházel Na vrtačkách. Na počátku minulého století byl jeho majitelem dr. Leopold Vojta, poději ve dvacátých letech jsou zde uváděni jeho příslušní dědici.
Ovšem již v roce 1935 je vlastníkem čp. 509 nám již známý majitel tiskárny Milan Nedvídek, přičemž pod daným číslem vystupuje část domu čp. 286 na Špitálském dvoře, která byla předtím v roce 1908 předmětem obchodu mezi táborskou obcí a prosperujíci tiskárnou. A tak z jednoho původního objektu vznikla dvě popisná čísla.

Ještě v seznamu ulic, čp., orientace na správním území města, vydaném Městským národním výborem v Táboře na počátku osmdesátých let, je na plánku Špitálské ulice u dané nemovitosti uvedeno 286/509. Na seznamu čísel popisných v téže publikaci čteme: „509/3 Špitálská + 286/3“. Po zrušení tiskárny zde byly městské lázně, postupně však celý stavební komplex nezadržitelně chátral.
Teprve v devadesátých letech bylo přikročeno k ráznému řešení. Starý dům byl zdemolován a na jeho místě od základů postaven nový objekt, v němž nejprve sídlil malý pivovar. I za relativně krátkou dobu existence prošlo nové čp. 509 zajímavým vývojem. Věřme, že i nadále bude zdokonalovat své služby ke spokojenosti a potěšení obyvatel našeho města Tábora i jeho návštěvníků.