Táborský deník vám pravidelně každý týden přinese užitečné rady o tom, jak se orientovat v současném sociálním systému.
Čtyřiadvacetiletá Pavlína Malenická z Tábora se za čtyřicet dní chystá na mateřskou dovolenou: „Zajímalo by mě, kdy se na mateřskou nastupuje a kolik budu brát peněz?," zaslala do redakce svůj dotaz. S odpovědí jsme se obrátili na ředitelku Okresní správy sociálního zabezpečení Tábor Marcelu Vaškovou.

I vy se můžete zapojit se svými dotazy. Zasílejte je na: 
redakce.taborsky@denik.cz.

Kdy se nastupuje na mateřskou dovolenou a jak dlouho trvá?
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Podpůrčí doba, tedy doba, po kterou se peněžitá pomoc pobírá činí 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila a 37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí. Po dobu 22 týdnů pobírá peněžitou pomoc v mateřství např. ten pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela nebo nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění nebo pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat.

Kolik peněz bude rodič brát?
Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 70% denního vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že výpočet a zároveň i vyložení tohoto výpočtu je značně složité, není zde ani časový a ani věcný prostor tuto záležitost vysvětlit. V praxi vychází OSSZ při výpočtu z údajů, které předloží zaměstnavatel na předepsaném tiskopisu a vlastní výpočet je otázkou PC zpracování.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňuje pojištěnka na předepsaném tiskopise, který jí vyplní a předá ženský lékař a předá jej svému zaměstnavateli, který jej doplní o přílohu k žádosti o dávku popř. o další doklady a postoupí bez zbytečného odkladu na příslušnou OSSZ.

Má na mateřskou nárok každá maminka?

Peněžitá pomoc v mateřství – mateřská – je dávkou nemocenského pojištění. Znamená to, že nárok na peněžitou pomoc má pouze ten, kdo je účasten nemocenského pojištění v době nástupu na PPM nebo mu ještě trvá ochranná doba po skončení pracovního poměru a kromě toho splní ještě další podmínky, které stanoví zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. Obecně a velice stručně lze říci, že nemocensky pojištěni jsou zaměstnanci v pracovním poměru pokud se nejedná např. o zaměstnání malého rozsahu, příležitostné zaměstnání, za určitých podmínek osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce apod. U osob samostatně výdělečně činných jsou to ti, kteří jsou k účasti na nemocenském pojištění přihlášeni. Účastni nemocenského pojištění nejsou ti, kteří jsou vedeni na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání.

V případě, že v době nástupu na peněžitou pomoc v mateřství netrvá již účast na nemocenském pojištění, může vzniknout nárok na PPM ještě z titulu ochranné doby. Ochranná doba je obecně doba po skončení zaměstnání, ve které ještě lze uplatnit nárok na dávku. V případě, kdy ženě skončil pracovní resp. pojistný poměr v době, kdy byla těhotná, činí ochranná doba 180 dnů ode dne skončení pracovního poměru. Pokud pojistný poměr trval kratší dobu než 180 dnů, činí ochranná doba pouze tolik dnů, kolik trval pracovní poměr. V tomto případě, kdy bude žena uplatňovat nárok z titulu ochranné doby, musí nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství v době trvání ochranné doby, jinak nárok na peněžitou pomoc v mateřství zaniká.

Další podmínkou vzniku nároku na PPM je doba 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Stručně řečeno, pracovní resp. pojistný poměr musí trvat aspoň 270 kalendářních dnů přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud je uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

Co má dělat, pokud nesplňuje podmínky?

V případě, že je zřejmé, že nebudou splněny podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, doporučujeme se kontaktovat s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení, která vystaví potvrzení, že nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství a samozřejmě poradí žadateli, kam se obrátit dále.

Jak to funguje, pokud chce na mateřskou nastoupit tatínek dítěte?

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, tuto možnost připouští. Pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě, uvede datum, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu. Podpis matky na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen příslušnou OSSZ. Převzetí péče přichází v úvahu v tomto případě až po uplynutí 6 týdnů po porodu dítěte a musí činit aspoň 7 kalendářních dnů. I v tomto případě musí být splněny všechny podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, které jsou výše uvedeny.

Pokud byla maminka před porodem nezaměstnaná a vedená na Úřadu práce ČR, kolik bude brát?

Z výše uvedené vyplývá, že pokud jí nevznikne nárok na PPM z titulu ochranné doby, nevznikne jí jako uchazečce o zaměstnání nárok na PPM vůbec a měla by se obrátit se žádostí o rodičovský příspěvek na Úřad práce ČR. Stejně tak nevznikne nárok na PPM ani např. ženě, která nepracuje nebo není vedena na Úřadu práce ČR jako uchazečka o zaměstnání nebo studentkám. I v těchto případech by se měly ženy obrátit na Úřad práce ČR se žádostí o rodičovský příspěvek.

Když ženu propustili z práce během těhotenství, má i tak nárok na mateřskou?

V tomto případě může s ohledem na výše uvedený výklad vzniknout situace, kdy žena bude mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nebo nárok nevznikne.

Nárok bude mít tehdy, pokud splní výše uvedené podmínky – splní podmínku účasti na pojištění po dobu aspoň 270 kalendářních dnů a uplatní nárok z titulu ochranné doby po skončení zaměstnání. Pokud jí nárok na peněžitou pomoc nevznikne, protože uvedenou podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu 270 kal. dnů nesplní, ošetřující lékař jí po předložení potvrzení OSSZ, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti,vystaví dočasnou pracovní neschopnost, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. I v tomto případě platí podmínka, že dočasná pracovní neschopnost musí být vystavena ještě v ochranné době. Tuto dočasnou pracovní neschopnost v souvislosti s těhotenstvím a porodem ukončí uplynutím šestého týdne po porodu, pokud není nadále dočasně práce neschopna z jiných důvodů.

.

Jste hlášeni na úřadu práce a nevíte si s něčím rady? Neváhejte a zašlete dotaz na redakce.taborsky@denik.cz.