Sledujte s námi průběh zastupitelstva. Ve hře je přes 400 milionů, které Tábor získal ze zdrojů EU. Do jednací síně přišli i odpůrci bagrování z řad Plané i Tábora. Snahou Plánských bude zamezit dnešnímu přijetí dotace, a to až do doby, kdy budou známy laboratorní rozbory z nových odběrů bahna. Ty by se měly odebírat již v příštích několika dnech.

15.35 hodin

Táborský deník obdržel zprávu, že ještě před jednáním zastupitelstva se narychlo sešli radní. Podle našich informací se měli dohodnout na tom, že bod číslo 6 dnešního programu zastupitelů (přijetí dotace na Jordán) stahnou z jednání. Důvodem k tomu má být, že jeden ze vzorků bahna, které se odebíraly na začátku září, nevyšel dobře. V síni na tento bod čekají i plánští zástupci Za zdravou Planou i starosta Jiří Šimánek. Informace o tom, že se hlasovat dnes o dotaci tedy nebude, ještě napadla.

Zářijové odebírání vzorků sedimentu zpochybnili Plánští. Pod jejich tlakem táborská radnice souhlasila, že v říjnu proběhne další, ještě masivnější testování. Odběry speciální technikou zaplatí Tábor.

15.40 hodin

Starosta Šimánek nám potvrdil, že je informován o stažení bodu.

16.05 hodin

Deník získal materiál, který dnes zpracovala starostka Hana Randová. V něm uvádí, že u jednoho zářijového vzorku nevyšel ukazatel EOX (extrahovatelné organické halogeny). Tento výsledek předložilalaboratoř ALS Czech Republic Praha. Do českobudějovické laboratoře Aneclab pak putoval vzorek z archivu a tady byl tento ukazatel v souladu s výše provedenými rozbory. Výsledkem tedy je, že sediment je odpadem, který je možné uložit do pískovny v Hůrce v Plané nad Lužnicí, ovšem jen v případě, že bude v souladu i sporný ukazatel.

Protoželaboratoře se ve výsledcích liší, navrhuje Randová věc dále řešit s oběma laboratořemi, popřípadě s Českým institutem pro akreditaci, který může rozhodnout o případné chybě některé z laboratoří.

17.30 hodin

Bod se dostal na řadu. Starostka mluví o zářijovém odběru vzorků. "Výsledky se shodovaly s těmi z předchozích let. S výjimkou jednoho ukazatele," říká starostka - víz výše.

Navrhuje nové usnesení: zastupitelé ukládají starostce přizvat na jednání rady zástupce CŠSD, KSČM a SZ k obnově Jordánu. Jen toto budou dnes zastupitelé schvalovat. V příštím týdnu se pak má odebrat dalších 41 vzorků sedimentu.

17. 40 hodin

Diskuse: zastupitelka M. Petrová (SZ): Jsem ráda, že se nebude hlasovat, přiznávám, že já bych se za takový materiál styděla. Výsledky bez konkrétních čísel, proto chceme i srovnání se zákonnou normou. Nejdříve vzorky nevyšly, žádáme kvalitní materiál k výsledkům vzorků sedimentu. Zprávu jsme navíc dostali před jednáním.

Randová: Není problém a bude pozváni i na jednání rady, kde to bude.

Vošta (ČSSD): Akce má ale větší rozměr, než jen vzorky bahna. Myslel jsem, že před jednáním dostaneme i další informace, například, zda budou trpět stromy kolem Jordánu, co odpočinková zóna, která se u Jordánu staví? Předložený materiál je skutečně nedostačující. A až bude vše v hromadě, tak se sejít bez kamer televize a třeba se o tom i pohádat.

17.45 hodin

Šedivý (KSČM): Myslím, že informace jsou přístupné na úřadě. Kdo se chtěl informovat, tak mohl. Nepociťuji potřebu vědět, co všechno vzorky obsahovaly, osobně cítím Jordán jako ptřebu s ním něco udělat. A ne jen odbahnit, ale iupravitnádrž tak, aby odpovídala legislativě. Jsem přesvědčený, že ke všemu je třeba přistoupit s chladnou hlavou.K penězům,které jsme získali,sežádný zastupitelnemůžeotočit jen takzády.Jde o neopakovatelnou záležitost. Je nutné se bavit o tom, zda to lze dostat mezi staré ekologické zátěže. Ale nyní nemám tolik informací, abych o Jordánu mohl rozhodnout. Proto jsem rád, za jiné usnesení, které jsme dnes dostali.

Tuháček (SZ): Chce odhlasovat udělení slova Jiřímu Ranglovi, zastupiteli z Plané nad Lužnicí. Jestli má být vše transparentní, tak předkládám návrh, aby starostka uvedla na internetové stránky města výsledky rozborů.

Fišer (T2020): Dnes neschvalujeme ani dotaci, ani rozjezd akce, ale jen schůzku všech stran na jednání rady. Jde mi o to, abychom přemýšleli o výběrovém řízení na zhotovitele. Tato akce nemá z finančního objemu obdoby, všichni ji budou bedlivě sledovat, proto je třeba být čitelní. Jde o naši společnou odpovědnost, všech zastupitelů. Už nejde o opozici a koalici.

Tuháček (SZ): Jednání rady, kdy se dohaduje i na chodbách, nepovažuji za transparentní. Pouze veřejné zastupitelstvo, a proto tu dnes máme i kameru.

Hlasování o udělení hlasu J. Ranglovi: pro bylo 17 lidí, tak dostal pět minut.

Rangl: Zastupuji občany, kteří se cítí tímto projektem poškozování. Zásadně trváme na nových vzorcích od nezávislé firmy a pro analýzy použito jak prostých, tak směsných vzorků - může dojít k odlišnostem. Příští rok se nás týkají i další investiční akce, to znamená, že se nás opět dotkne další navyšování hluku a dopravní zátěže. Kdy hodlá město napravit rozpor a nechá zpracovat posudek EIA - na životní prostředí? Vždyť v Plané je možné ukládat pouze nečinný materiál - tedy inertní.

Jan Fišer (OŽP) čte z materiálů o EIe z 90. let, o inertních materiálech v něm není řeč.

18.40 hodin

Hlasování zastupitelů neprošel ani jeden ze dvou návrhů zelených. Starostka tak nemusí na internet zveřejnit výsledky rozborů a ani o všem, co se týká obnovy Jordánu nebudou muset rozhodovat výhradně jen zastupitelé.

Hlasováním prošel návrh starostky: přizvat na jednání rady i ostatní zástupce politických klubů ze zastupitelstva. Návrh získal podporu 21 z 23 přítomných zastupitelů.