Předmětem smlouvy je spolupráce při realizaci projektového záměru třístupňového bydlení pro seniory, jehož realizátorem je město Tábor. Před časem nabídla Jihočeská univerzita, respektive její Zdravotně sociální fakulta městu Tábor účast právě v projektu s názvem „Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení“.

Podpis smlouvy souvisí s plánovanou výstavbou táborského Centra pro seniory v ulici Kpt. Jaroše, kde vyroste v těsné blízkosti stávajícího domova pro seniory G-centrum. Nové centrum nabídne pět funkcí a služeb: dům s pečovatelskou službou pro 25 klientů, dům se zvláštním režimem pro 45 klientů s diagnózami stařeckých demencí, sídla sociálních organizací (ČČK, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, dětská skupina), centrální vývařovnu a centrální prádelnu.

„Nové Centrum pro seniory bude nejdražší stavbou v historii města. Už letos v listopadu zahájíme bourací práce, stavba by mohla mít první termín otevření v březnu 2022,“ informoval rektora starosta Štěpán Pavlík.

Odpovědnými osobami projektu jsou Dagmar Dvořáčková (za fakultu) a místostarostka Olga Bastlová (za město Tábor).

Třístupňové bydlení se týká seniorů, kteří:
- jsou soběstační v nově připravovaném domě s pečovatelskou službou
- potřebují celodenní péči ve stávající budově G-centra
- trpí se stařeckými demencemi typu Alzheimer aj.

Zdravotně sociální fakulta se zavazuje, že poskytne know-how a odborné konzulce při realizaci záměru bydlení v oblasti plánovací, realizační a provozní. „Zejména se jedná o odborné konzultace a předání informací v oblasti moderních trendů v péči o seniory v rámci ČR i v rámci Evropy,“ píše se ve smlouvě. V rámci projektu bude město Tábor vystupovat v roli aplikačního garanta, který podpisem smlouvy deklaruje vůli využít výsledky výzkumu v praxi. Smlouva je názorným příkladem praktického partnerství akademického sektoru se samosprávou. Jedním z výstupů bude konference se zahraniční účastí, v rámci které se uskuteční workshop pro představení modelu péče třístupňového bydlení pro seniory.

Smluvní strany souhlasí se zřízením klinického pracoviště fakulty v nově zřizovaných prostorách služeb pro seniory, a to za účelem vykonávání odborné praxe studentů Zdravotně sociální fakulty. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

„Aktuální smlouva je příležitostí, jak navracet spolupráci Jihočeské univerzity s Táborem, které je druhým největším městem kraje. Do budoucna můžeme pro město připravit mj. kurzy celoživotního vzdělávání,“ uvedl rektor Tomáš Machula. Letos na podzim už město Tábor ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity otevřelo pilotní ročník Univerzity třetího věku pro studenty ve věku 50+.