Nacističtí vojáci odtáhli z Tábora v noci na 10. května. Když ráno přijeli první sovětští vojáci, město ještě spalo. Odpoledne je ale Žižkovo náměstí zaplněno do posledního místa. Generála Pěrvuchina a generála Konotopa vítají zástupci města a osvobozeného kraje v čele s komunistickým novinářem a spisovatelem Ivanem Olbrachtem.

První výbor

Chopil se práce. V Táboře a okolí vyhledal spolupracovníky, navázal styk s partyzány a spolu s místními ustavil první krajský národní výbor. Byl zvolen jeho předsedou.

Po příchodu do Tábora počal připravovat vydání revolučního časopisu. Pro tento časopis převzal název ilegálního cyklostylovaného partyzánského listu Palcát. První tištěné číslo, redigované Olbrachtem, dostali čtenáři již 10. května 1945 a neslo proto označení III. ročník.

S Olbrachtem nebylo mnoho starostí. Byl skromný a nenáročný. Zapomínal však, že v Táboře žije ilegálně. Bylo ho těžké uhlídat.

Od pátého května se udržet nedal. Byl viděn v ulicích, na parkánech, ale i v Sezimově Ústí. Rozmlouval s dělníky tabačky, pivovaru, slévárny, sladovny. K večeru vyčkával na autobusy od Sezimova Ústí, aby si pohovořil s dělníky od Bati, dnešního Kovosvitu. Vyptával se, vysvětloval, napomínal, poučoval. A hovořil nadšeně o budoucnosti.

První rudé vlajky

Pátého května začalo Pražské povstání. Praha bojovala a pražský rozhlas volal o pomoc. V Táboře se objevují první československé a sovětské vlajky. Německé nápisy a německé vlajky letí k zemi.

Krajský národní výbor vystupuje z ilegality. Jeho předseda Ivan Olbracht formuluje mobilizační vyhlášku a píše provolání k občanům Táborska. „Občané českoslovenští, uposlechněte rozkazů a nařízení krajského národního výboru, okresních a místních národních výborů. Jsou reprezentanty moci lidu a vyšly z práce podzemního hnutí. Za těmito národními výbory stojí Rudá armáda."

K večeru a v noci přicházejí zprávy z kraje. V Sedlci zajali partyzáni v sobotu 5. května 500 německých vojáků. Nová Ves u Mladé Vožice byla přepadena nacistickými bandity. Členové krajského národního výboru se rozjíždějí do obcí Táborska. Docházejí zprávy o ustavování národních výborů. Mezi prvními jsou okresní výbory v Táboře a Milevsku, místní výbory v Pacově, Táboře, Třeboni, Veselí nad Lužnicí, Malšicích, Chýnově, Bechyni a dalších místech.

Časně ráno 6. května přiváží Olbrachtovi neznámý partyzán zprávu z Pelhřimovska: obec Leskovice byla celá vypálená. Hordy SS ji přepadly v noci ze soboty na neděli. Obyvatelé prchali do okolních lesů. Zběsilí němečtí vojáci je doháněli a vraždili. Ráno, když se zbylí občané vrátili do hořící obce, našli spáleniště a zuhelnatělé mrtvoly svých sousedů. Takový byl německý fašismus.

Ivan Olbracht po probdělé noci vzkazuje po partyzánovi, který mu přivezl tuto zprávu, do Leskovic: „Vyřiď tam všem u vás, že na vaše zemřelé nikdy nezapomeneme. A vyřiď, že postavíme nové, krásnější Leskovice."

V úterý 8. května vydává Olbracht rozkaz k zajištění zrádců. Partyzáni se rozbíhají Táborem, který je dosud plně obsazen německým vojskem, a odvádějí do vězení téměř 60 zrádců, kolaborantů, udavačů a konfidentů gestapa.

Pak přichází do Tábora zpráva o postupu Rudé armády. Olbracht se nemůže dočkat příjezdu osvoboditelů. Nasedá do vozu a odjíždí jim vstříc. Setkává se s nimi v Myslkovicích u Roudné na Soběslavsku. Vřele se vítá s prvními rudoarmějci.

Teprve u Tábora mu rudoarmějci dovolí přesednout do svého vozu, aby předjel kolonu aut a tanků Rudé armády a mohl na hranicích starobylého a historického města Tábora u Černých mostů a na Žižkově náměstí uvítat osvoboditele. Bylo 10. května.

První Palcát

Večer předtím se v táborské Autografii sklání nad obtahy prvního čísla revolučního Palcátu. Koriguje svůj úvodník. Olbrachtův čas je s osvobození m vyměřen na vteřiny.

Dělníci ho zvou do schůzí, členové krajského výboru žádají o radu a pomoc, tiskárna volá po rukopisech. Rudoarmějci potřebují cosi zařídit, studenti svolávají první schůze mládeže ve svobodné vlasti, a chtějí na nich Olbrachta. Je všude. Řídí práci krajského výboru, hovoří k dělníkům, rolníkům, ke studentů, vyslýchá zrádce, dává zatýkat další „kolaboranty a zločince". Bojuje proti agrárníkům a lžipartyzánům.

V pondělí 14 . května hovoří na celozávodní schůzi na Baťově v Sezimově Ústí. V dílně uprostřed strojů. Dělníci dnešního Kovosvitu volí první závodní radu na Táborsku.

„Dělnictvo přejímá v národě část moci," zdůrazňuje na závěr svého projevu Ivan Olbracht, „jde o to, aby se tato moc stále a trvale zvětšovala, aby pracující lid stanul konečně na místě, které mu podle početnosti a významu náleží," apeloval.

Poslední článek

Do Tábora se začali vracet vězňové z koncentračních táborů. Olbracht je vítá a volá do práce. S podlomeným zdravím se chápou úkolů.

Táborsko osvobozené od nacistů, kolaborantů a zrádců se „osvobozuje" od agrárníků a kapitalistů. A koncem května je Ivan Olbracht povolán do Praha.

Nerad se loučí se svým Táborem. Naposledy ještě usedá ke svému redakčnímu stolu a píše poslední rukopis pro Palcát. „Po varu revolučních dní a po uvedení národních výborů do organizovaného chodu loučím se s Táborem. Městu Tábor a celému kraji přeji mnoho zdaru a nejkrásnější budoucnost v osvobozené vlasti." Ivan Olbracht splnil v kraji svůj úkol.

Autor: Miroslav Král