Zadlužení hokejisté se obrátili na vedení města s žádostí o pomoc. A nejsou sami. O finanční podporu žádají také fotbalisté.
O žádostech budou zastupitelé rozhodovat v pondělí. Zatímco fotbalisté chtějí odpuštění stotisícové částky, hokejisté o sto procent zvýšit příspěvek na první ligu.

V žádosti hokejistů, kterou radnice v těchto dnech obdržela, vedení HC Tábor naznačilo řešení, jak by se mohli s patnáctimilionovým dluhem vyrovnat. Zásadním předpokladem je alemasivnější podpora z městského rozpočtu: šest milionů ročně po dobu čtyř let. Nyní na základě smlouvy o propagaci získávají za výkonnostní třídu tři miliony.

„Pokud by měla být z volné ruky daná takto velká částka, tak je to mimo pravidla, která jsme na podporu výkonnostního sportu přijali a také v rozporu s obvyklými pravidly, podle kterých se přidělují peníze z fondů. Ta říkají, že se peníze nesmí poskytovat subjetkům, které dluží. A tady je dluh poměrně veliký,“ vyjádřil se starosta Jiří Fišer s tím, že žádost nepodpoří.
Klub opoziční ODS se nad hokejem sešel v neděli večer a dospěl k názoru, že šest milionů by hokejistům poskytli. Ovšem za předpokladu splněnění tvrdých podmínek.

„Pouze v případě, že si seženou generálního sponzora, který je odluží,“ říká za klub Simona Žirovnická.Občanští demokraté se totiž domnívají, že když hokejisté postoupili do vyšší soutěž, náleží jim i větší podpora. „Všichni, nejen ODS, ale i zástupci ČSSD, tenkrát slibovali, že když uhrají vyšší soutěž, že je rádi podpoří,“ zdůvodňuje postoj ODS Simona Žirovnická.

Jako prvoligoví hokejisté nastoupili Kohouti do sezony let 2009/2010. Po prvním roce skončili na devátém místě a nechali za sebou například Havlíčkův Brod nebo Vrchlabí, ale také finanční propad. S úspěchem totiž rostly náklady a klub se dostal do záporných čísel.
Vedení klubu to ve svém obsáhlém prohlášení shrnuje: ke ztrátě 10 milionů korun došlo vlivem nedodržení slibů některých sponzorů, a to včetně generálního, na němž chce nyní klub peníze vymáhat, ale i politických představitelů. Dále růstem nákladů na hráče a na materiální vybavení. A nedošlo také k očekávanému vstupu většinového vlastníka, neboliinvestora.

Zastupitelé by v pondělí také měli rozhodnout o prominutí 100 tisíc fotbalistům. „Radní navrhují tuto částku prominout, naboť na stadionu v Kvapilově ulici moc nevyužívali šatny, které jsou v bídném stavu, ale smlouvu nezrušili, takže jim stále běžel nájem i služby,“ upřesnil tajemník radnice Lubomír Šrámek.

Dluží u TZMT:
HC Tábor, o.s. (mládežnický hokej) – 1,8 milionu
HK Tábor. s.r.o. (mužský hokej)
– ⋌0,31 milionu
FK Tábor (fotbal) –⋌ 0,41 milionu

Prohlášení klubu HC Tábor:

V návaznosti na celkovou situaci v klubu HC Tábor, především k soutěži 1. ligy ledního hokeje ČR, která je v posledním období středem zájmu nejen sportovní veřejnosti táborského regionu vydává vedení HC Tábor následující prohlášení:

Pro hokejovou sezónu 2009/2010 se klub HC Tábor (licenci vlastní společnosti Hokej klub Tábor s.r.o) kvalifikoval do profesionální soutěže 1. ligy ČR, když v prvním roce v soutěži skončil na 9. místě v základní části (před takovými soupeři jako H.Brod, Vrchlabí, Beroun, Šumperk), v play-off byl vyřazen dlouhodobým účastníkem soutěže SK Kadaň v poměru 2:3 na zápasy. Průměrná návštěva na jedno domácí utkání v soutěži činila 1406 diváků. Ekonomicky vlivem nedodržení slibů některých sponzorů ale i politických představitelů, nárůstu nákladů na hráče a materiální vybavení došlo ke ztrátě, závazkům klubu ve výši cca 10 mil. Kč.

V soutěži 1. ligy ČR i přes prvotní zvažování ze soutěže odstoupit pokračoval klub sportovně úspěšně i v sezóně 2010-2011. O dalším pokračování v soutěži bylo rozhodnuto na poslední chvíli před podáním přihlášek a to z důvodů příslibů nového investora, budoucího většinového vlastníka klubu (je zastupován Ing. Jaroslavem Pařízkem) a následně i podpisem smlouvy s generálním sponzorem. Ke vstupu nového investora, většinového vlastníka klubu do současné doby bohužel nedošlo i přes ujištění, že k tomu dojde. Na základě rozhodnutí 32. zastupitelstva města Tábor ze dne 26.4.2010 město Tábor uvolnilo klubu finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč (včetně DPH) na prezentaci a propagaci města Tábora v rámci 1.ligy ledního hokeje za předpokladu podpisu smlouvy o generálním sponzorství mezi společností Hokej klub Tábor s.r.o. a vybraným partnerem. I když uvolnění finančních prostředků městem nebylo vázáno na prokázání plnění ze strany generálního sponzora ale toliko podpis smlouvy, klub počátkem měsíce října 2010 splnil i dodatečnou podmínku stanovenou radou města a to doložení disponibility svého účtu u peněžního ústavu ve výši 2 mil Kč, proto následně klub uvolněné finanční prostředky města čerpal v celkové výši 2 976 000,-Kč. Použití těchto finančních prostředků bylo dozorčí radou klubu (se zástupci města Tábor) zkontrolováno a vedení města řádně doloženo. Dne 30.7.2010 byla podepsána smlouva o reklamě mezi společnostmi Hokej klub Tábor s.r.o. a SANIA spol. s r.o. , dle které se tato společnost stala generálním sponzorem klubu. Společnost SANIA spol. s r.o. však z důvodů neplnění svého švýcarského partnera z hlediska financování své závazky ke klubu i přes opakované výzvy a osobní jednání nesplnila, pohledávka za touto společností bude klubem tedy vymáhána. I přes značné ekonomické potíže se podařilo uhájit prvoligovou příslušnost po základní části bez nutnosti hrát baráž o záchranu. Průměrná návštěva na jedno domácí utkání v soutěži činila 930 diváků. Vedení klubu touto cestou děkuje všem příznivcům, podporovatelům, městu Tábor za pomoc v předchozím období. Velké uznání si zaslouží hráči a realizační tým mužstva 1. ligy ledního hokeje, kteří byli ochotni a schopni obětovat veškeré úsilí na svůj úkor k záchraně prvoligového hokeje ve městě.

V průběhu minulé sezóny tedy došlo k dalšímu nárůstu závazků klubu na současných celkových cca 15 000 000,-Kč, struktura závazků včetně podrobného položkového rozpisu byla předána vedení města dne 2.3.2011. Domníváme se tedy na rozdíl od názoru některých sdělovacích prostředků, že finanční situace klubu je přehledná, klub dostatečně dává najevo výši svých závazků, na druhé straně také výši svých potřeb a požadavků vůči ostatním. Vzhledem k tomu, že finanční zajištění tohoto ekonomicky náročného sportu nebylo z mnoha důvodů ze strany klubu možné plně pokrýt ( viz shora uvedené) ocitla se společnost Hokej klub Tábor s.r.o. ve značných ekonomických problémech se závazky vůči věřitelům v celkové výši cca 15.000.000,- Kč. Z těchto důvodů je nutné celkovou situaci spojenou s další perspektivou tohoto populárního sportu v městě Tábor řešit.

Situace kolem ledního hokeje ve městě není lhostejná ani sportovní veřejnosti, o čemž svědčí i petice za záchranu seniorského ledního hokeje o to, aby pro současný prvoligový hokej město Tábor udělalo maximum. Na základě této výzvy klub požádal dne 28.2.2011 Město Tábor o dlouhodobou spolupráci na dobu 4 let, která by pomohla vrcholový hokej v našem městě dlouhodoběji zajistit (viz příloha) při současném umoření závazků. K zajištění řádného chodu každé jedné sezóny bude potřeba částka 12.000.000,- Kč (krajně úsporné opatření) a k umoření části závazků z minulých období částka 4.000.000,- Kč. Celkem tedy částka 16.000.000,- Kč. Podstata žádosti městu Tábor a spolupráci na období 4 let spočívá v : poskytnutí podpory na 4 roky s poskytnutou částkou ze strany města ve výši 6.000.000,- Kč ročně (včetně 20% DPH, které činí 1.000.000,- Kč), vždy ke dni 1.5. každého roku spolupráce. Uzavření smlouvy o podpoře bude možné pouze za předpokladu, že klub zajistí a doloží z vlastních prostředků do 30.04. každého roku po dobu spolupráce finanční prostředky ve výši 6.000.000,- Kč, včetně uzavřených smluv a právních podkladů. Čerpání finančních prostředků z podpory bude ze strany klubu možné za předpokladu doložení uskutečněných nákladů ze sportovní činnosti v 1. lize ČR ve výši 4.000.000,- Kč dané hokejové sezóny. Vždy do 30.04. každého roku předložení rozpočtu družstva mužů klubu pro každou hokejovou sezónu po dobu trvání spolupráce dle jednotlivých příjmových a výdajových položek, ke dni 30.04. předložení závazků družstva mužů pro každou hokejovou sezónu po dobu trvání spolupráce dle jednotlivých položek, zajištění částky 11.000.000,- Kč ze strany klubu na každou hokejovou sezónu po dobu trvání spolupráce. Všechny prostředky poskytnuté městem Tábor po dobu spolupráce budou použity výhradně na úhradu nákladů příslušných hokejových sezón, nikoliv však závazků z předchozích sezón. Prostředky současně nemohou být použity na úhradu odměn klubových funkcionářů. V návaznosti na současné zastoupení města v dozorčí radě klubu, klub navrhuje městu Tábor kooptovat do správní rady klubu zástupce města.

Cílem takto navržené spolupráce je trvalé a pravidelné zpřístupnění jinak chybějící divácky atraktivní soutěže v kolektivních sportech v Táboře při současném řešení problémů financování klubu v soutěži 1.ligy ČR, jak z hlediska úhrady závazků, tak i z hlediska zajištění chodu jednotlivých hokejových sezón. Pro město Tábor by to znamenalo dofinancovat hokejovou sezónu klubu cca vždy od října/listopadu každého roku spolupráce a ve své podstatě v případě naplnění smluvních ujednání ze strany klubu vždy tak dohrát se ctí příslušnou hokejovou sezónu.
Dalším cílem je potom motivovat početnou sportovní mládež, kterou klub dlouhodobě připravuje pro budoucí společenské uplatnění.
Žádost klubu bude projednána na jednání zastupitelstva města Tábor konaného 21.03.2011 v návaznosti na shora uvedenou petici občanů.
Je zcela přirozené, že se současná situace, zejména ekonomická (sportovní stránka je jaksi samozřejmostí, vždyť klub je v soutěži zachráněn a nelze zde hledat senzace) stává vedle zájmu věrných hokejových fanoušků předmětem zájmu sdělovacích prostředků včetně různých webových serverů apod. Klub si váží zájmu a podpory těch sdělovacích prostředků, které pravidelně o hokejovém dění informují, s jejich zástupci se hráči, funkcionáři ale i diváci pravidelně setkávají na všech hokejových utkáních nejen v Táboře ale i na stadionech některých soupeřů. O to více mrzí, že některé sdělovací prostředky se o dění v klubu zajímají až za situace, kdy lze hledat v problémech a jejich řešení senzaci a to jak vůči klubu, tak i vůči městu Tábor či jiným sponzorům a podporovatelům.