V místech domu čp. 143, dosti velikého objektu mezi ulicemi Koželužskou, Kotnovskou a Vodní, se původně nacházely dva domy a jedna stáj, která byla později přeměněna na mydlářskou dílnu.

O první části se poprvé dozvídáme jako o spáleništi v roce 1541, kdy ho Martin Pušpánků se švagrem, řezníkem Tomanem Baštovic (podle toho označení dům Pušpánkovský neb Baštovský), prodali koláři Jiříkovi. Roku 1544 se v domě nacházel Václav Jiříkovic, jinak též krejčí Vaněk Veselský. Poručníci jeho sirotků dům v roce 1553 prodali dalšímu krejčímu Janovi Vídeňskému. Po něm se domu roku 1579 ujala Alžběta jako nejmladší sirotek, později manželka Václava Antonínovic. Dalším majitelem nemovitosti byl od roku 1587 švec Pavel Karmazín a po něm se zde střídali jeho dědicové.

Nemravnosti
Tehdejší i následující období historie domu bylo asi rušné. Například v roce 1641 byl K. Karmazín tázán ohledně povyků a nemravných handlů. On odpověděl, že „manželka Maruška a dcera Manda k sobě soldáty pouští času nočního“. I toto patřilo k drsnému obrazu třicetileté války. Posledními zdejšími držiteli od Karmazínů byli po roce 1660 Václav a Judit, manželka soustružníka Václava Klouzala. Po jeho smrti roku 1696 byl dům prodán jircháři Janovi Mělnickému.

Tomuto řemeslníkovi však nastala spousta nepříjemností pro vylévání jirchářských louhů na ulici. Povinností bylo položení vantroků pod zem, ale potíže s okolím pokračovaly. Mělnický chtěl v sousedství stavět další domek, ale v roce 1706 zde vyšlehl oheň. Nakonec roku 1721 prodal Jan František Mělnický dům i s celým zázemím Františkovi Wernerovi a jeho ženě Barboře.

O rok později se nemovitost vedle kašny „o samotě ležící“ dostala do majetku dalšího jircháře Františka Gantzwinda. Po jeho smrti v roce 1742 se domu nejprve ujala vdova Anna rozená Kršňáková a po ní následoval roku 1757 syn Václav, přičemž v dolní sednici se nacházela vinopalna. V Táboře bylo tehdy pálení kořalky běžným zaměstnáním vdov.

Poté v této nemovitosti následovala výměna řady dalších majitelů, až na počátku minulého století patřila Eleonoře Bursíkové, vdově po koželuhovi Josefovi Bursíkovi. Ta dům v roce 1912 prodala Marii Jerieové, která ho o šest let později též prodala Josefě Davidové.

Požár
Druhý domek původně patřil krejčímu Jiříkovi, který ho odkázal krejčímu Vaňkovi Veselskému. V roce 1528 následoval prodej Janovi Stokopovi, ale dům roku 1532 podlehl ohni. Spáleniště koupil Ondřej Čáslavský, po úmluvách se sousedy o užívání okolních pozemků roku 1538 se spáleniště dostalo do majetku valcháře Bílka. Poté i zde následovala rychlá výměna vlastníků. Od roku 1618 dům patřil ouředníku na Chýnově Matějovi Maškovi z táborské rodiny Mašků. Následně však stopy po této nemovitosti mizí. Již víme, že Jan Mělnický chtěl v těchto místech stavět nový domek. Později, na konci 18. století, se zde skutečně objevila nová stavba jako majetek Bernarda Lameše a jeho ženy Doroty. Po dalším dědictví a poté prodeji byla tato nemovitost po roce 1850 spojena s výše popsaným domem, tedy v dnešní čp. 143.

Stáj a dílna
Třetím zdejším objektem byla stáj a později mydlářská dílna. Stála nad kašnou vedle naposledy představené nemovitosti. Samotných zpráv se dochovalo málo. V roce 1569 danou stavbu prodal Michal Balhoň. Mydlářská dílna se koupí dostala roku 1694 do majetku Jiřího Pauše, a to od Václava Rudolfa Pauše staršího. Následovaly spory ohledně propouštění vody „do kádě v zemi postavené skrze cívku…“ Dále byl v roce 1698 Jan Mělnický obviňován, že stavením vokna Paušovi zastiňuje a světlo odnímá. Mydlářský verštat s kotlem po Paušových koupil roku 1769 Jan Pokorný s manželkou Barborou. V roce 1800 přešla dílna po licitačním prodeji na jircháře Františka Müllera s chotí Kateřinou. Roku 1851 Anna Fialová, rozená Müllerová, danou jirchářskou dílnu prodala nám již známému Josefovi Bursíkovi.

Střídání živností
V takto spojeném objektu docházelo i v minulém století k častému střídání živností a obyvatel. Kromě výše uvedených majitelek zde působili obuvník František Bervida, řezník Leopold Justic a Aloisie Kubalková, zhotovující dámské obleky. K dalším změnám došlo v čp. 143 na počátku dvacátých let. Zatímco majitelka Josefa Davidová zde nežila, v domě bychom našli hokynářství Josefy Svačinové, přičemž její manžel Václav Svačina byl povoláním malíř. Božena Marunová vedla dámské krejčovství a bydlela tu s pensistkou Kristýnou Marunovou. Rovněž obuvník Václav Vaicenbauer a jeho žena Marie patřili k místním živnostníkům a obyvatelům. V polovině třicátých let již žila v čp. 143 nám známá Josefa Davidová jako soukromnice. Spolumajitelky domu Leopoldu Cikhartovou a Marii Markovou bychom však na zdejší adrese nenašli. Nadále tady bydlel Václav Vaicenbauer s manželkou Marií, ovšem již jako hokynář provozující prodej potravin. A konečně k obyvatelům čp. 143 tehdy patřili Josef Machula a pánský krejčí Matěj Machula.

Rozměrný objekt nedaleko hlavního táborského náměstí, v sousedství kašny, má za sebou bohatou historii. Jaká bude jeho budoucnost? Snad přes své parametry nezůstane „uschován“ zájmu táboráků i návštěvníků našeho města.

STANISLAV ZITA