Teplo obsažené v horké vodě pro topení i ohřev teplé užitkové vody tak může odebírat z energetického zdroje v Plané nad Lužnicí další část odběratelů v Táboře. Zároveň od začátku srpna zaplatí tito odběratelé nižší cenu za odebrané teplo.

Propojení horkovodních soustav je součástí rozsáhlého projektu konverze parovodů v Táboře na moderní horkovodní soustavu. Náročný projekt předpokládá v letech 2021 až 2023 přeměnu veškerých primárních parních rozvodů tepla v Táboře na horkovodní rozvody, které sníží tepelné ztráty až o 17 procent.

„Do května 2023 bychom chtěli teplo v táborské aglomeraci dodávat výhradně ve formě horké vody z moderního zdroje. S dodávkami páry počítáme pouze pro průmyslové využití,“ uvedl jednatel C-Energy Ivo Nejdl.

Díky sloučení bývalé táborské teplárny se společností C-Energy a přechodu na zásobování teplem celé táborské aglomerace z jednoho zdroje došlo již v letošním roce v Táboře ke znatelnému snížení cen tepla. Pro rok 2021 poklesla cena, kterou platí za 1 GJ tepla zákazníci městské společnosti Bytes Tábor, ze 713 Kč v roce 2020 na 673,30 Kč v roce 2021.

„Od 1. srpna zároveň došlo díky propojení horkovodních soustav k poklesu ceny pro další odběratele v Táboře. Občanům odebírajícím teplo z horkovodní soustavy poklesne oproti vytápění párou cena o 43 Kč za 1 GJ,“ doplnil Ivo Nejdl.

Investice C-Energy do celkové konverze rozvodů tepla v Táboře přesáhnou do roku 2023 hranici 300 milionů korun. Důležitým přínosem projektu bude kromě nižších cen tepla také významné prodloužení životnosti páteřních rozvodů až na 40 let.

První z celkem pěti plánovaných etap stavebních prací zahájila C-Energy v oblasti Pražského sídliště v květnu letošního roku. Stavba je naplánována tak, aby byly dopady na komfort obyvatel co nejmenší a zároveň probíhala stavba co nejrychleji. Horkovodní potrubí je proto vedeno v původních trasách. Práce probíhají tak, aby v září bylo nově postavené potrubí zprovozněno až k výměníkové stanici VS19 na Pražském sídlišti.

C-Energy je společnost podnikající v energetice a teplárenství. Do svého klíčového zdroje v Plané nad Lužnicí investovala od roku 2012 více než 2 miliardy korun. Zavedení pokrokových technologií a ekologizace vedly ke snížení škodlivých emisí o 90 procent. Zdroj v Plané nad Lužnicí je dnes jedním z nejmodernějších zařízení ve středoevropském regionu sloužících k vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla.
C-Energy dodává energie celé táborské aglomeraci, poskytuje systémové služby energetické soustavě a přispívá tak k energetické bezpečnosti České republiky. Energetický zdroj v Plané nad Lužnicí je prvním v zemi, který zcela opouští spalování uhlí: již v roce 2022 jej kompletně nahradí odpadní dřevní biomasou a sníží tak emise o dalších 91 procent.
Celkový instalovaný výkon elektrárny přesahuje 105 MWe, jeho součástí je největší bateriové úložiště v ČR. I díky němu je zdroj C-Energy v Plané nad Lužnicí jedním z mála v zemi, který zabezpečuje dodávku energií průmyslovým odběratelům i v případě tzv. black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické přenosové sítě.