V obrázku výše je nové desatero, níže si přečtete, jak plní radnice desatero z minulého roku.

Nový dům pro seniory

Tábor má zájem rozšířit kapacity ve smyslu domova pro seniory se zvláštním režimem, to znamená zařízení věnující se osobám s onemocněním typu Alzheimerovy demence nebo stařecké demence. Místo má zařízení dostat v areálu bývalé zdravotnické záchranné služby před nemocnicí a hlavní součástí centra by měl být domov pro 45 klientů,

dále dům s pečovatelskou službou s kapacitou 25 bytů a prostory pro poskytovatele sociálních služeb pod jednou střechou.

Stav plnění: hotová je architektonická soutěž na podobu objektu. Vybrán je projektant Michal Kuzemenský, projekt vyjde na 3,5 milionu korun bez DPH.

Garant: Lucie Manková, vedoucí odboru sociálních věcí

Čistota ulic a chodníků

Frekvence čištění je už nadstandardní, na samé hranici únosnosti rozpočtu odboru dopravy. Ten hledá rezervy v nákladech, ale další finanční prostředky pro čištění nejsou k dispozici.

Stav plnění: průběžné, dle současných zvyklostí

Garant: Jan Pávek, vedoucí odboru dopravy

Přestavba kasáren

V roce 2008 uzavřelo město s Mane Holdingem a AZ Bydlením nájemní smlouvu a smlouvu budoucí kupní na vybudování čtvrtě Dvorce. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2015. Do té doby měly být postavené či zrekonstruované objekty, včetně infrastruktury. Zatím došlo k sanaci území, k demolicím budov a k rekonstrukci jediné budovy k bydlení, včetně přístupové komunikace k ní. Město Tábor je před rozhodnutím, jak dále naloží s předmětným územím. Prodlužovat smlouvu nechce.

Stav plnění: nesplněno

Garant: Dana Švecová, vedoucí odboru správy majetku

Zlepšení kvality vody Jordánu

Stav plnění: průběžné hotová je projektová dokumentace na vybavení ČOV v Borotíně a Chotovinách zařízením na srážení fosforu. Zároveň město i obce hledají způsob financování, a to i pomocí dotací. V listopadu bude hotový technický podklad pro zadání zpracování projektové dokumentace na umístění srážeče fosforu v Malém Jordánu.

Následovat bude výběrové řízení na projektanta zařízení. Vyřešení problému se předpokládá do dvou let, pokud se podaří získat finance. Zařízení ale neodstraní zanášení Malého Jordánu zeminou při povodních nebo přívalových deštích. Řešení předpokládá spolupráci s Borotínem, Chotovinami a Státním pozemkovým úřadem.

Připravovaná je také revitalizace vodoteče od Radimovic a Nasavrk a řeší se protipovodňová opatření v ulicích Soví a Družstevní a Měšic. Kvalita vody je pravidelně sledována, výsledky jsou na webu Tábora.

Garant: Jan Fišer, vedoucí odboru životního prostředí

Oprava chodníků u Husova parku

Stav plnění: částečné odbor dopravy připravil rekonstrukci chodníku mezi ulicí 9. května a Šafaříkovou, která již nyní skončí. V roce 2016 je naplánovaná oprava chodníku na opačné straně u hotelu Slávia.

Garant: Jan Pávek, vedoucí odboru dopravy

Optimalizace jízdních řádů linkové autobusové dopravy

Stav plnění: nesplněno - odbor dopravy několikrát písemně požádal o součinnost společnost JIKORD, jež je kompetentní k úpravě jízdních řádů. Výsledek není dle představ odboru dopravy, obdržel pouze odpovědi obecné povahy a k nápravě nedošlo.

Garant: Jan Pávek, vedoucí odboru dopravy

Žižkovo náměstí bez aut

Každý měsíc je vyhodnocován parkovací systém i z hledisek obsazenosti a respektovanosti dopravního značení. Systém se jeví jako stabilní. Omezení dopravy na Starém Městě bude možné až po zajištění dostatečné kapacity náhradních parkovacích míst.

Za nejlepší možnost vybudování nových parkovacích míst v dochozí vzdálenosti k Žižkovu náměstí se jeví nový parkovacího dům na parkovišti u pivovaru.

Garant: vedení města, Jan Pávek, vedoucí odboru dopravy

Stav plnění: nesplněno

Tesco Slapy

Jde o nejnákladnější a nejvýznamnější dopravní stavbu.

V letošním roce byla zahájena její příprava, realizace bude závislá na finančních možnostech investora, jímž je Jihočeský kraj.

Stav plnění: nesplněno

Garant: vedení města a Jan Pávek z odboru dopravy