Povodí Jordánu se z výborného zdravotního stavu radovat nemůže. Má mnoho neduhů, které komplikují život i táborskému Jordánu.

„Vzhledem k tomu, že jde o území do značné míry zorněné a jsou zde svažité pozemky, tak je poměrně značně erozně ohrožené. Zejména s ohledem na to, že produkty eroze odcházejí do vodních toků a do nádrží a potom následně do Jordánu,“ potvrdila diagnózu území o rozloze více než 80 čtverečních kilometrů Jana Podhrázská z brněnského výzkumného ústavu meliorací.

Ten je autorem studie protierozní a protipovodňové ochrany v povodí nádrže Jordánu, která v sobě nese nejen zhodnocení lokality z pohledu erozního ohrožení, ale také návrhy řešení, jak celé území léčit a chránit.

„Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů je nejvýhodnější ochranou zatravnění nebo zalesnění postiženého místa. Protože zalesnění již vyžaduje změnu druhu pozemku, tedy ze zemědělské půdy na lesní, tak jsme preferovali zatravňování na zemědělské půdě. Všechny silně erozně ohrožené svažité plochy jsme navrhli zatravnit,“ upřesnila Podhrázská.

Realizací všech rozsáhlých opatření by se Jordánu značně ulevilo. Zamezila by přísunu splavenin, které obsahují nežádoucí látky.
Povodí Jordánu zasahuje do 34 katastrů dvou krajů – Jihočeského a Středočeského, leží v něm 14 obcí a dvě města. Na devíti katastrech je protierozní ochrana částečně realizována. Například u Sudoměřic u Tábora vznikl suchý poldr.
Všechna opatření jsou koncipována tak, aby mohla být zapracována do plánů společných zařízení v rámci pozemkových úprav. Studie bude pro zhotovitele těchto plánů závazným podkladem.

„Současně jsme se dohodli s vedením Tábora, že ji budeme dávat také jako podklad pro územní plány příslušných obcí z povodí Jordánu, a my jako pozemkový úřad budeme požadovat, aby navržená opatření byla do územních plánů zapracována,“ vysvětlil důležitost materiálu ředitel Pozemkového úřadu Tábor David Mišík. Pozemkový úřad pro Jihočeský kraj je zadavatelem studie.

Jan Fišer z táborského odboru životního prostředí nicméně připustil, že nebude jednoduché vlastníky pozemků k takovému kroku donutit.
Pro Tábor ale zazněla potěšující zpráva: jeho pozemky jsou erozí zasažené minimálně. Větší problémy má střed a severní okraj povodí.
Meliorační ústav se věnoval ochraně zemědělské půdy, aby se na ní i v budoucnu daly pěstovat plodiny. Jeho úkolem nebylo vypracovat ochranu Jordánu před chemickým znečištěním.

Eroze je přirozený proces, kdy dochází k rozrušování, obrušování a vymílání zemského povrchu. Vliv na erozi mají voda, led i vítr. Jejich působením dochází k transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se látek. Erozí však není chemické rozpouštění hornin (koroze). Na mnoha místech erozi zvyšuje činnost člověka. Její nadměrné působení může vést k poškození ekosystému. Eroze je způsobena gravitací za přispění dalších faktorů: intenzita srážek, struktura půdy, sklon svahu, hustota rostlinného pokryvu, způsob využívání půdy a další.
Síla gravitace způsobuje svahové pohyby hornin a sedimentů. Tento typ probíhá v přírodě nepřerušeně na všech svazích. Někde zvolna, jindy dochází k náhlých pohybům, často s katastrofálními následky. (wikipedia.cz)