Rady Deníku: Jak na přijímačky

Rada č. 1

Průběh přípravy by se měl odvíjet od náročnosti vašeho cíle – jinak se bude připravovat žák hlásící se na prestižní gymnázium s několikanásobným převisem přihlášek, jinak ten, který ví, že škola přijme prakticky každého, kdo udělá zkoušku i s horším výsledkem. Zjistěte si proto:

 • kolik dětí škola přijímá,
 • kolik dětí se na školu hlásilo v předchozím roce a kolik bodů získal poslední přijatý student,
 • kolik bodů dává za ostatní aktivity jako je účast ve školních olympiádách, vysvědčení apod.,
 • zda má škola vedle jednotného testu z ČJ a MAT také svůj vlastní test.

Odpovědi většinou najdete na webových stránkách školy nebo zjistíte na dnech otevřených dveří či přímým dotazem.

Rada č. 2

Základem jednotné přijímací zkoušky jsou tzv. didaktické testy z českého jazyka a matematiky, obsahově vymezené Rámcovým vzdělávacím programem. Jinými slovy v testech by nemělo být nic, s čím se žáci nesetkají v průběhu školní docházky a struktura testů není souborem náhodných úloh, ale má jasně danou strukturu.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy začínají už tento pátek:

Představu a podobě testů si můžete každý udělat na základě ilustračních testů nebo testů z předešlých let, které Cermat každoročně zveřejňuje na svých stránkách.

Vyzkoušejte si testy k přijímačkám na střední školy:

Rada č. 3

Testy mají jasně daný časový limit (český jazyk 60 minut, matematika 70 minut), a proto je dobré zkoušet si řešit testy z minulých let (dostupných např. na stránkách Cermatu) pod „tlakem“ a s tímto časovým omezením. Pokud si s nějakou úlohou nevíte rady nebo ji nestihnete vyřešit včas, je samozřejmě dobré se s úlohou poprat dodatečně i po vypršení limitu.

Rada č. 4

Testy používají různé typy úloh. V českém jazyce lze narazit na otevřené i uzavřené úlohy. U otevřených odpovídá žák svými slovy, uzavřené úlohy pak buď nabízejí výběr z několika odpovědí, nebo požadují seřazení odpovědí podle zadání či odpověď ano/ne. Stejně tak v matematice se vyskytují úlohy otevřené a uzavřené. Při uzavřených odpovědích žák vybírá správnou odpověď z určité nabídky, u otevřených ji sám vytváří, tedy počítá nebo rýsuje. Pozor, v některých otevřených úlohách je požadován a hodnocen i postup řešení, nejen správný výsledek.

Rada č. 5

Kalkulačka sice může výrazně urychlit řešení úloh při přípravě, ale pozor, při samotné zkoušce není povolena! A stejně tak nejsou povoleny ani matematické tabulky.

Z pomůcek smí mít žák s sebou pouze modře nebo černě píšící propisovací tužku, v případě testu z matematiky ještě rýsovací potřeby.

Rady Deníku: Jak řešit přijímačkový test

Zápis do záznamového archu lze provádět pouze modrou nebo černou propiskou (nikoliv jiné barvy nebo tužky, pera, fixy). Konstrukční úlohy z matematiky lze rýsovat tužkou, ale výsledek je nutné obtáhnout propiskou.

U úloh, kde se vybírá z variant, se správné odpověď značí výhradně křížkem. „Fajfkování“ a jiné symboly nejsou považovány za správnou odpověď.

Chybnou odpověď lze opravit tak, že zakřížkované pole se zcela vybarví a zaškrtne pole jiné. Jednou zabarvené pole už nelze znovu přepsat na správnou odpověď.

Míra úspěšnosti semezi jednotlivými úlohami liší i v několika desítkách procent:

Tam, kde je na výběr z více možností, je správná vždy jen jedna odpověď. (Proto zapisujeme vždy jen jeden křížek.)

Pokud zadání požaduje např. 5 slov, píše se pouze 5 slov. Napsáním více slov nebo čísel, než požaduje zadání, může žák ztratit cenné body.

Pokud zadání požaduje krátkou odpověď, odpověď by opravdu měla mít jen pár slov, maximálně jednu větu.

Ať již jsou odpovědi jakkoliv dlouhé, vždy se musí vejít do odpovědního pole v záznamovém archu. Odpovědi mimo toto pole hodnotitel po naskenování nevidí, proto je nemůže ohodnotit.

Odpovědi lze psát psacím i tiskacím písmem, ale je třeba vždy správně psát malá a velká písmena. Pište čitelně.

Geometrické obrazce se pojmenovávají vždy proti směru hodinových ručiček.

V konstrukčních úlohách se popisují všechny objekty (např. kružnice k může být zkonstruovaná správně, ale pokud není pojmenovaná, může to znamenat ztrátu bodů).

Pokud zadání matematických úloh požaduje pouze výsledek, není nutné se zdržovat postupem, při hodnocení se k němu nepřihlíží.

Za špatnou nebo chybějící odpověď se neudělují záporné body, ale zároveň u otevřených úloh platí, že za chybu se považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď a počet chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy.

Pozor na zápory – často se v zadání přehlíží slova není, nepatří, neplatí apod.

A s předposlední radou souvisí i rada poslední: opravdu pozorně a raději dvakrát třikrát si přečtěte, co se po vás přesně žádá.

Taháky

Český jazyk

Koncovka -ovi/ovy

 • Rodina jako celek (tedy mezi pojmenovanými je alespoň jeden příslušník mužského životného rodu): 1. pád - Novákovi, 4. pád Novákovy.

  Pomůcka:

  můžeš si říct: Vedle nás bydlí TI Novákovi (1.pád) / Vidím přicházet TY Novákovy
 • Jen ženy: 1. pád - Novákovy, 4. pád Novákovy

Pomůcka:
Můžeš si říct: Vedle nás bydlí TY sestry Novákovy (1.pád) / Vidím přicházet TY sestry Novákovy).

Období přijímacích zkoušek na střední školu je jednou z prvních skutečně stresových zátěží, které děti na jejich cestě za vzděláním čekají:

Pozor na záměnu a/y v případě shody podmětu s přísudkem.

Nová data nám ukázala pokles. (nikoliv Nová data nám ukázaly pokles)
Města byla zahalena tmou. (nikoliv Města byly zahaleny tmou)
Děvčata běhala bosa. (nikoliv Děvčata běhaly bosy)
Ale:
Holky běhaly bosy (děvčata jsou totiž rodu středního, holky rodu ženského)

Pomůcka: 
Dosaď si zájmeno a řekni si: TA data ukázala; TA města byla; TA děvčata běhala.
Ale:
TY holky běhaly.

Skloňování JÁ

1. pád
2. pád mě/mne
3. pád mně/mi
4. pád mě/mne
5. pád - 
6. pád mně
7. pád mnou

Pomůcka:
2. a 4. pád MĚ má dvě písmena a číslovky 2 a 4 jsou beze zbytku dělitelné 2;
3. a 6. pád MNĚ má tři písmena a číslovky 3 a 6 jsou dělitelné 3.

S, nebo Z?

S:
směr dohromady: shromáždění
směr shora dolů: sjet kopec
z povrchu pryč: smýt špínu

Z:
změna stavu, dokončení děje: blbne až úplně zblbne

A nyní srovnej:
Smazat tabuli (z povrchu pryč) x zmazat si šaty (změna)
Shlédnout z věže (shora dolů) x zhlédl film (dokončení děje)

Zapiš si za uši a moc nad tím nepřemýšlej. Některé věci se zkrátka píšou jinak, než by člověk očekával:

 • vyjímat se x výjimka, výjimečný
 • téma x tematický
 • scénář x scenárista
 • kdo s koho
 • francouzský, francouzština
 • strávit (jídlo, čas)
 • skončit (i když by si člověk mohl říct, že se jedná o změnu stavu)

V roce 2023 získali žáci devátých tříd hlásící se na střední školy v jednotné přijímací zkoušce průměrně 55 procent bodů z testů z českého jazyka a 39 procent z testů z matematiky:

Číslovky dvěma / oběma

Správné tvary jsou dvěma / oběma (nikoliv dvěmi / oběmi) a dvou / obou (nikoliv dvouch / obouch):
Chlubil se dvěma novými knihami.
Příběh o dvou kamarádech.

Správné tvary párových orgánů lidí (i zvířat) - ruce (ručičky), nohy, uši, oči: rukama, nohama, ušima, očima (nikoliv rukami, nohami, ušimi, očimi).

A koncovku -ma dostává i přídavné jméno:
Chlubil se dvěma silnýma rukama.
Mávala malýma ručičkama.
Skočil do toho rovnýma nohama.
Poslouchal oběma ušima.

ALE: Pokud se nejedná o části těla, potom koncovku -ma si zachovávají jen číslovky dvěma / oběma:

Hodiny svými dvěma ručičkami ukázaly poledne.
Stůl se třemi nohami.
Hrnec se dvěma uchy.
Polévka s mastnými oky.

Existují slova, o kterých se mnoho lidí mylně domnívá, že jsou spisovná. Naopak jejich spisovnou podobu považují za špatnou:

 • abych (nikoliv aby jsem): Abych to uměl, musím se učit.
 • aby ses (nikoliv aby jsi): Aby ses nezbláznil!
 • bys (nikoliv by jsi): Přinesl bys mi to?
 • abys (nikoli aby jsi): Abys v tom měl jasno.
 • abychom (nikoliv aby jsme)
 • abyste (nikoliv aby jste)
 • bychom (nikoliv by jste)

Je několik slov, které se tváří jako vyjmenovaná, ale nejsou:

Mlýn x mlít (mlít mouku i mlít pusou)
Lyže x ližiny (to, na čem jezdí sáňky nebo co bývá na střeše aut)
Vysutý (vysunutý šuplík) x visutý (visící, např. visutý most)

Číslovky

od 18 let (nikoliv od 18ti let, 18-ti let)
18letý mladík (nikoliv 18-ti letý, 18tiletý)

Za číslovkou řadovou je vždy jen tečka: Doběhl 10. (nikoliv doběhl 10tý)

Číselné výrazy nepíšeme dohromady: 352 = tři sta padesát dva
ALE
můžeme napsat dvaapadesát nebo padesát dva

Vedení i učitelé ze základních škol v Česku mají na úspěch u přijímacích zkoušek řadu receptů:

-MĚ- / -MNĚ-

 • rozut, nedorozuní (od slova rozum) x rozumně (od slova rozumný)
 • nezapomeň: zapomnětlivý, zapomněl, vzpomněl, připomněl, domněnka, pomněnka (jako pomni, pomník)
 • pamatuj: pať, patník, patihodnost, nazpať
 • uzemnění (uzemnit) x Ze (zem)
 • zatní Měsíce, setlo se, pot (tma) x zatemněný pokoj, pes temně vyl (temný)
 • náramně
 • osalý (sám)
 • tajší (tam)
 • uvědoní (vědomí)
 • onět (oněmí)
 • zjemněl (zjemní)

Zdvojené hlásky

 • denní x deník
 • cenný x cena
 • holenní kost x holení vousů
 • babiččin koláč
 • panna x panenka
 • žena byla vinna a muž byl vinen (i vinný) x byla to její vina
 • vinný mošt x víno
 • prádlo už je sušší x prádlo se suší
 • raná zelenina x ranní káva
 • racci (též rackové, ptáci) x raci (rak)
 • kký, měkká, měkké
 • rozzuřit, bezzubý
 • llitr
 • leccos

Kdy je ú uprostřed slova

 • slova cizího původu: vysokohorská túra, skútr, ragú, múza, medúza, iglú apod.
 • léčebná kúra (manikúra, pedikúra) x kůra stromu
 • po předponách: bezúhonný, zúčastnit se
 • složená slova: trojúhelník, čtyřúhelník
 • citoslovce: vrkú, hú, bú

Dohromady, nebo zvlášť?

Ať již nás hromadná doprava veze doprava nebo doleva, vždy píšeme dohromady.
málokdo, máloco, málokde, málokdy
na shledanou, na viděnou, na slyšenou píšeme vždy na dvě části.
když tak, beze zbytku, na rozdíl, sem tam, ode všeho zlého

Krátce, nebo dlouze?

balicí papír x linka balící zboží
hasicí přístroj x muž hasící oheň
Pomůcka: je to někdo / něco právě teď něco dělající? Potom píšeme í.

tchyně (stejně jako žákyně, vědkyně, umělkyně aj.)
hypotéka x hypoteční
výjimka (stejně jaký výhybka, výšivka aj.) x vyjímat se

T, nebo D?

 • standardní (nikoliv standartní)
 • besídka (jako besedovat)
 • vzdát hold (poctu) x holt měl smůlu (prostě)
 • svatba (jako svatebčané)
 • tský (patří dětem)
 • sladký (jako osladit)
 • podpatek (nachází se pod patou)
 • plot x plod (natřít plot x jablko je plod jabloně)

Matematika

Násobení, dělení, úprava rovnic

Převody jednotek

Délka: 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
Plocha: 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2
Objem: 1 m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3
a taky 1 dm3 = 1 litr, 1 cm3 = 1 ml

Pomůcka:
Všimni si, že u délky přidáváš vždy 1 nulu, u plochy 2 nuly a u objemu 3 nuly.

Úhly, obvody, obsahy

Procenta

Při práci s procenty je třeba vždy umět určit, co tvoří tzv. základ:
Základ = 100 % a vztahujeme k němu další výpočty.

Ze základu pak lze počítat procentovou část:
Nejprve vypočítáme hodnotu pro 1 % tak, že vydělíme základ 100 (např. 1 % z 1500 = 1500/100 = 15). A nyní vynásobíme počtem procent.

Pokud otázka naopak bude znít, kolik procent ze základu 1500 tvoří 270, potom opět spočítáme 1 % (1 % z 1500 = 1500/100 = 15) a jím vydělíme procentovou část (270/15 = 18 %).

Rada: Pro práci s procenty si představ koláč. 1 celý koláč = 100 %, půlka (0,5) koláče = 50 %, čtvrtka (0,25) koláče apod., a když koláč rozřežeš na 100 malých dílků, bude každý z nich odpovídat 1 % koláče. Snadno si představíš, že když sníš půlku koláče, bude to 50 malinkých kousků, tedy 50 % (½ = 0,5 tj. 50 %).

Obávaná matematika podle měření a zkoušek nanečisto, které organizace pořádá, nebývá hlavní problém:

Znaménka + a –

 • + = + (+2+4=+6)
 • - = - (-2-4=-6)
 • - = která číslice je větší, tak její znaménko vítězí (+2-4=-2 ale +4-2=2)

Rada: Představ si tradiční teploměr za oknem, které má teploty kladné a záporné teploty a mezi nimi nulu.
Jsou-li +2 a teplota stoupne o další 4 stupně, bude +6 stupňů.
Bude-li mráz -2 a teplota klesne o další 4 stupně, bude -6 stupňů.
Budou-li +2 stupně, ale do rána se o 4 stupně ochladí, bude na teploměru mráz -2.
A budou-li +4 stupně a do rána se jen trochu ochladí o 2 stupně, na mráz to nestačí a budou +2.

Rozklad mnohočlenů

 • (a - b)2 = a2 - 2ab + b2
 • (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
 • (a - b).(a + b) = a2 - b2

Zapamatuj si alespoň prvních pár prvočísel. Prvočíslo je celé číslo, které je beze zbytku dělitelné pouze jedničkou a sebou samým, přičem samotná jednička prvočíslo není!

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

Vyzkoušejte si testy k přijímačkám na střední školy:

Nepleť si:
(-2)2=4 ALE -22=-4
Tedy např. 5+(-2)2=9 ALE 5-22=1

Čti pozorně, protože některá slova v zadání vypadají podobně. I kvůli nepozornosti pak můžeš počítat něco jiného, než co se po tobě chce.

KOLIKRÁT, nebo O KOLIK?

Pokud se v úloze ptají KOLIKRÁT, potom dělím.

Např.: Máme 10 jablek a 2 hrušky, kolikrát více jablek než hrušek máme?
10:2=5, tedy máme pětkrát více jablek než hrušek.

Pokud se v úloze ptají O KOLIK, potom odečítám.

Např. Máme 10 jablek a 2 hrušky, o kolik více je jablek než hrušek?
10-2=8, tedy jablek je o 8 více než hrušek.

Máš-li počítat SOUČET, potom sčítej.
(10+2=12)

Máš-li počítat SOUČIN, potom násob.
(10.2=20)

Máš-li počítat ROZDÍL, potom odčítej.
(10-2=8)

Máš-li počítat PODÍL, potom vyděl.
(10:2=5)

Tento princip vyvíjí rodičovský tlak na učitele, aby dávali dětem samé jedničky bez ohledu na to, co umějí, říká ředitel Cermatu:

Přímá a nepřímá úměra

Vždy máme zadané tři údaje a počítáme čtvrtý (neznámou x)

Přímá úměra: ČÍM VÍCE času budu mít, TÍM VÍCE nasbírám ořechů / ČÍM MÉNĚ času budu mít, TÍM MÉNĚ nasbírám ořechů.

Nepřímá úměra: ČÍM VÍCE nás bude, TÍM MÉNĚ času je potřeba na posbírání všech ořechů. / ČÍM MÉNĚ nás bude, TÍM VÍCE času je potřeba na posbírání všech ořechů.

Zápis a výpočet přímé úměry:
Nejprve dokreslíme pomocné šipky. V případě přímé úměry obě šipky směřují stejným směrem. První šipku vždy vedeme od neznámé x. Směr šipek naznačuje dělení, přičemž vždy začínáme od x.

Příklad: Víme, že 10 rohlíků stojí 30 korun, kolik bude stát 25 rohlíků?

close info Zdroj: Deník zoom_in

V případě nepřímé úměry opět vedeme šipku nejprve od x, druhá šipka pak směřuje opačným směrem.

Příklad: 10 slepic vydrží pytel zrní 8 dní. Jak dlouho vydrží pytel zrní, pokud slepic bude 40?

close info Zdroj: Deník zoom_in

Trojúhelníky

close info Zdroj: Deník zoom_in