Táborský krajský soud uznal loni Michaela Vondrouška (46) vinným vraždou a uložil mu třináct let do věznice s ostrahou. Poškozeným má uhradit přes šest milionů korun.
Dne 30. listopadu 2013 kolem desáté hodiny v panelákovém bytě v Bechyni po rozepři mezi jeho družkou a jeho matkou bodl kuchyňským nožem s délkou čepele 17,9 cm jedenkrát silou střední intenzity svou družku do břicha. Ta na následky zranění zemřela.
Jak náš list tehdy mimo jiné uvedl, matka obviněného po hádce partnerů zaútočila na jeho manželku nevhodnými výrazy, kterými narážela na její vztah s jiným mužem. (Další podrobnosti Deník 
14. května 2014)
Odvolání obžalovaného zamítl Vrchní soud v Praze a Michael Vondroušek podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Čin měl být podle něho kvalifikován jako zločin zabití, zejména protože jednal v nepřímém úmyslu. Všechny okolnosti, jimiž se zabití odlišuje od zločinu vraždy, prý 
u něho byly dány a v souhrnu snižují závažnost činu. Soud si to ale nemyslí. 

Zabití je, když…

NS citoval, že zločinu zabití (sazba tři až deset let) se dopustí ten, kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení 
ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.
První z těchto tzv. privilegovaných okolností, silné rozrušení, je mimořádným psychickým stavem pachatele, který se ocitl v neobvyklé zátěžové situaci vyvolané vnějším podnětem výjimečné závažnosti a intenzity. Jeho schopnost rozumně zhodnotit situaci a adekvátně reagovat je nejen značně zeslabena, ale zároveň nahrazena vystupňovanou emotivní reakcí na daný podnět.

Za zdroje silného rozrušení zákon uvádí například strach, úlek a zmatek za předpokladu, že mají povahu omluvitelného hnutí mysli. Není vyloučeno, že znak silného rozrušení bude naplněn až souhrnem více dílčích forem hnutí mysli.
Předchozí jednání poškozeného je privilegující okolností za podmínky, že je zavrženíhodné, aniž by muselo vyvolat u pachatele stav silného rozrušení – je tu zvláštním (privilegujícím) motivem činu, řekl NS.

Tak to nebylo

V posuzovaném případě skutek nelze posoudit jako zločin zabití právě pro absenci některé z privilegujících okolností.
Pokud obviněný jednal 
ve stavu silného rozrušení, šlo v podstatě jen o nezvládnutý afekt vyvolaný skutečnostmi, které lze pokládat nanejvýš 
za běžné polehčující okolnosti, nikoli však za omluvitelné hnutí mysli.

Čin byl vyvrcholením dlouhodobých neshod mezi obviněným a jeho družkou ohledně jejich soužití, způsobu vedení domácnosti, výchovy společných dětí apod. Svou povahou se jednalo o běžné rozpory v partnerském vztahu, který poškozená ostatně zamýšlela ukončit, což obviněnému dala již dříve najevo. Lze připustit, že vztah obviněného k poškozené obecně byl ovlivněn i jeho žárlivostí, která měla reálný důvod. Nicméně v dobu, která bezprostředně předcházela spáchání činu, se neshody týkaly jen otázky organizování využití volného času dětí.

Konfliktní situaci vyhrotil příchod matky obviněného, která měla k poškozené velmi kritický vztah a která po svém příchodu zahrnula poškozenou různými slovními výtkami, což přerostlo v hádku. Při ní matka obviněného pronesla na adresu jeho družky vulgární urážku a ta na to reagovala tím, že jí dala facku. Teprve v tomto stadiu se do konfliktu obou žen vložil obviněný Vondroušek tím, že nožem zasadil poškozené smrtelnou ránu. Popsal soud. 

Stál na straně matky

Je významné, že obviněný nereagoval násilím na průběh svého verbálního konfliktu 
s poškozenou a k násilnému útoku proti ní přikročil teprve v reakci na to, že poškozená fyzicky napadla jeho matku. Obviněný byl na matku velmi silně vázán, byl pod jejím značným vlivem, což bylo 
i projevem nezralosti jeho osoby. Ve sporu matky s družkou se postavil na stranu matky, ačkoli i jemu byla jasně seznatelná její značná iniciativa při vzniku, průběhu a vystupňování konfliktu.

Vzhledem k tomu je vyloučeno považovat silné rozrušení obviněného za stav, který by vyplýval z omluvitelného hnutí mysli, pokračoval NS.
Pokud byl obviněný při činu ovlivněn také okolnostmi vyplývajícími z dlouhodobě neurovnaného partnerského vztahu s poškozenou, pak rozhodně nešlo o nějaký mimořádně silný, náhlý či neočekávaný podnět vzešlý z konfliktu s poškozenou. Jak poukázal vrchní soud, situace mezi obviněným a jeho matkou na straně jedné a poškozenou na straně druhé byla napjatá delší dobu, hádky mezi nimi nebyly nijak výjimečné a že nemohly v mysli obviněného vyvolat takový strach, úlek či zmatek, aby tím bylo možné alespoň částečně ospravedlnit usmrcení poškozené.

Ne příkře nemorální

Jestliže čin byl motivován předchozím jednáním poškozené vůči matce obviněného, pak je nutné konstatovat, že předchozí jednání poškozené evidentně nemělo povahu privilegující okolnosti, neboť nebylo „zavrženíhodné".
Aby takovým bylo, muselo by se výrazně příčit obecně uznávaným morálním pravidlům, tedy vyznačovat se například celkovou morální zvrhlostí, bezcitností, bezohledností, sobectvím, sebeprosazováním na úkor jiných, neúctou k osobám či společnosti jako celku a podoběn.

Pokud poškozená dala matce obviněného facku, lze to považovat za jednání nevhodné, neuctivé, nezdvořilé či nepřiměřené podnětu, na který reagovala. Rozhodně však nebylo 
v tak příkrém rozporu s morálními pravidly, aby ho bylo možné označit za zavrženíhodné. Nelze pominout, že poškozená byla ve vlastním bytě vystavena v rámci probíhající hádky vulgární urážce ze strany starší ženy že sotva bylo možné po poškozené chtít, aby něco takového snášela. Její reakce je tak i přes zřejmou neadekvátnost určitým způsobem omluvitelná, pokračoval NS.
Dovolání Michaela Vondrouška proto odmítl.