Být chudý v Bavorsku…

Podle Svazu veřejně prospěšných zařízení péče o nemocné v Německu ještě nikdy nebyla ve státě tak velká chudoba jako dnes. Řekl to ředitel svazu Ulrich Schneider při prezentaci čísel z roku 2013. Bavorsko je na tom s kvótou chudoby 11,3 procenta (město Mnichov 9) ještě relativně dobře, ale i tam je to nejvyšší číslo od roku 2006, uvádí PNP. Celoněmecký průměr byl 15,5 procenta, o půl procenta vyšší než rok předtím. Více než 20 procent chudých bylo v Berlíně, Meklenbursku – Předpomořansku a v Brémách.
Podle svazu je kolem 12,5 milionu lidí chudých, což znamená, že musejí vyjít s méně než 60 procenty středního příjmu. V roce 2013 to bylo 892 eur za měsíc pro osaměle žijícího a 1873 eur pro rodiče se dvěma dětmi.
Přestože kvóta chudých stoupla, poklesl v uplynulých letech počet lidí žijících ze sociálních dávek Hartz IV. Experti svazu to vysvětlují rostoucí zaměstnaností v sektoru nízkých mezd: nezaměstnanost je odbourávána, ale lidé nevydělávají dost. Loni „na Hartz", tedy na sociální dávky, žilo v Bavorsku 4,2 procenta obyvatel, v okrese Pasov 3,4, ve Freyungu 2,6, atd.

Co smí zaměstnavatel kontrolovat?

Po sporu s šéfem se sekretářka z Münsteru v roce 2012 „hodila marod" a dva měsíce se neukázala v práci. Šéf o její pracovní neschopnosti pochyboval a nechal ji tajně sledovat detektivem, který po více dnů ženu filmoval.
Sekretářka zažalovala o odškodnění újmy, která jí byla tímto zásahem do osobnostních práv způsobena. Chtěla zaplatit 10 500 eur. Zemský pracovní soud v Hammu jí přiřkl jen 1000 eur a také Nejvyšší pracovní soud v Erfurtu měl tuto částku za přiměřenou, i když podle něj mohla být ještě nižší. Právní zástupce žalobkyně naopak namítal, že jen výrazně vyšší sankce by mohla zaměstnavatele od takových postupů odradit.
Významné je, že tato instance poprvé formulovala, za jakých okolností mají zaměstnavatelé právo k takovým kontrolám. Sledování detektivem je zásahem do osobní svobody zaměstnance. Ospravedlnitelné je jen při fakty podloženém konkrétním podezření z těžkého porušení povinností pracovníka. K takovým porušením patří podle soudu i předstírání nemoci nebo krádež. V případě nepřípustného hlídání ale zaměstnanci mají nárok na odškodnění. V projednávané věci se ukázalo, že před vysláním detektiva neměla firma žádné indicie toho, že sekretářka nemoc předstírá, uvádí PNP.

Společně zahradničí

Společné zahrádky v Linci.Město Linec dál rozvíjí „urban-gardening", trend zřizování zahrad v centru. V konceptu příslušné městské radní Susanne Wegscheiderové je nejen zachování loni založených společných ploch, ale také nové nabídky dalším zájemců, píší OÖN. Dva z takových „záhonků" budou pro hobbyzahradníky připraveny dokonce ve třetím patře Nové radnice na Urfahru, další při domově seniorů v této čtvrti atd. Celkově je dnes v Linci k dispozici pět společných zahrad podporovaných městem a další vzniklé z privátních iniciativ.
Koncept, o němž bude městská rada jednat, mimo jiné říká, že zájemci o užívání zakládaných zahrádek v majetku města se musejí sdružit ve spolek nebo podobnou organizaci a určit si zástupce – mluvčího. Město pak s nimi uzavře smlouvu o užívání prostranství na jednu sezonu.

Tlačenice do Lince

V Horních Rakousích hledá novou adresu téměř 50 000 lidí. Asi 26 000 z nich chce žít v Linci, z toho více než 76 procent v nájemních bytech. 11 000 z nich má k tomu tzv. naléhavé osobní důvody (rozvod, těhotenství apod.). Podle místostarostky a předsedkyně dozorčí rady bytového družstva Karin Hörzingové to souvisí zejména s nabídkou pracovních míst ve městě.
K 1. lednu bylo v Linci 112.680 bytů. Téměř každý šestý občan žil v domech obecně prospěšného bytového družstva. To vlastní více než 18 000 bytů. Loni bylo nově obsazeno 1380 jednotek, takže počet zapsaných žadatelů lehce poklesl na 11 830. Průměrná doba čekání na přidělení bytu byla loni dva roky a tři měsíce.

Vyhánění zimy

Nadcházející víkend znovu na mnoha návrších bavorského Allgäu zaplanou po setmění zdaleka viditelné vatry symbolicky vyhánějící tmu a chlad zimy. Tradiční slavnost láká každoročně i spoustu turistů. Zvyk je přičítán předkřesťanským kulturám, někdy je také vykládán jako rituál plodnosti či jako keltské obětování ohni. V řadě míst Allgäu spalují postavy čarodějnic zhotovené ze slámy a hadrů, do nichž někde ukládají střelný prach. Některé vatry jsou až 30 metrů vysoké.