Podle iniciátora stížnosti Miroslav Kubína nezafungovala přímá komunikace s vedením aeroklubu, a tak se rozhodl vydat jinou cestou. „Požádal jsem město o pomoc, lidé tady v okolí jsou úplně nešťastní. Těch pár podpisů jsme nasbírali během dvou dnu,“ vysvětlil, že pokud by bylo třeba, petici by určitě podepsalo mnohem více dotčených obyvatel.

LÉTAJÍ PŘÍMO NAD DOMY

Dle jeho slov dochází k neustálému nedodržování letové výšky a dalších základních pravidel letového provozu. „Místo aby létali nad jemčinské lesy, létají přímo nad rodinnými domy a hlučí. Lidé si v klidu nemohou posedět na zahrádce, nespí jim děti, nejhorší je to o víkendu, ruší to i divadelní představení na zámku, několik lidí se kvůli hluku už i odstěhovalo,“ zmínil s tím, že záležitost vygradovala s pořádáním Mistrovství republiky v akrobatickém létání, kde závodní letadla s hlukovou hladinou přes 100 decibelů brázdila nebe nad letištěm několik dní v kuse.

Tvrzení o hluku u závodních letounů přesahující 100 decibelů vyvrací předseda aeroklubu Aleš Ferra, k těmto speciálům existuje totiž v rámci jejich certifikace hlukové osvědčení evidované Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví. "Toto tvrzení považuji za nepravdivé a účelové. Omezení rekreačního a sportovního létání ve volných dnech je též v zásadě nerealizovatelné už vzhledem k tomu, že je to pro všechny koníček, kterému se mohou věnovat přednostně právě v těchto dnech,“ naznačil.

Rada města zaznamenala stížností na hluk z letiště již několik, nešlo jen o letecký provoz, ale i jiné kulturní či sportovní záležitosti. „Město tyto stížnosti nepřehlíží. Akce konané na letišti byly radou řádně schváleny. V souvislosti s nadměrným hlukem zejména sportovních letadel byla nedávno provedena také profesionální měření, která však překročení povolených limitů nepotvrdila,“ vysvětlil starosta Jan Mlčák.

UPRAVÍ LETOVÉ DNY

Město Jindřichův Hradec se podle mluvčí Elišky Čermákové dostává do situace, kdy na jedné straně je volání veřejnosti po konání kulturních i sportovních akcí, na druhé straně se však objevují nespokojené hlasy občanů, kteří se tímto cítí omezováni na právu na pohodové bydlení. „Starosta tedy problematiku projednal s předsedou aeroklubu a vznesl požadavek, aby byly v budoucnu upraveny letové dny a hodiny tak, aby například přes poledne a večer letadla nelétala,“ přiblížila.

O všech akcích chce být radnice dostatečně dopředu obeznámena, aby mohlo informovat veřejnost. Prioritou je hledání rozumné dohody. „To ale neznamená, že se město vzdává do budoucna využití i restriktivnějších opatření v případě, kdyby docházelo k porušování jakýchkoli norem,“ dodala Eliška Čermáková.

V červnu se navíc v areálu aeroklubu uskutečnilo také měření hluku. Jak zmínil starosta Jan Mlčák, autorizovaná firma měřila hlučnost standardních letadel i akrobatických speciálů a hlučných výsadkových letounů. „Výsledek – tzv. akustický posudek má město k dispozici a porušení jakýchkoliv platných norem z něj nevyplývá,“ upřesnil Jan Mlčák.

Předpisy

Požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012 v platném znění, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace. Dle ustanovení SERA.5005 Pravidla pro let za viditelnosti písm. (f), navazujícího na ustanovení SERA.3105 Minimální výšky nesmí být let podle pravidel letu za viditelnosti, s výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet a přistání nebo pokud tak povolí příslušný úřad, prováděn nad hustě zastavěnými oblastmi měst, vesnic a jiných obydlených míst nebo nad shromážděním osob na volném prostranství ve výšce nižší než 300 metrů nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 metrů od letadla.

DODRŽUJÍ PŘEDPISY

Jak doplnil předseda Aeroklubu Jindřichův Hradec Aleš Ferra, veškeré lety v rámci letového provozu aeroklubu a soukromých letadel, které mají na letišti základnu, jsou prováděny v souladu s pravidly létání a provozními předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace. „Měřena byla hladina hluku akrobatického speciálu, výsadkového letounu An-2 i vleku kluzáku, což tvoří hlavní část stížnosti popsané v petici, a výsledkem bylo, že stejně jako při předchozích měřeních letištní provoz vyhovuje normám a k porušování limitů hluku i při výrazně navýšených počtech letů pro účely výpočtu nedochází,“ dodal.

V Letecké informační příručce, která má mezinárodní platnost, stejně jako v neoficiální příručce Databáze letišť, která je ovšem piloty všeobecně hojně využívána, je jednoznačně uveden zákaz přeletu obcí v blízkém okolí letiště Hradec v menší výšce než 300 metrů nad zemí z důvodu omezení hluku. „Ačkoli to není požadavkem obecně platných předpisů nebo právních norem a částečně je tím snížena bezpečnost letových posádek, je zde také uveden protihlukový postup, jehož účelem je zabránit přelétávání v malé výšce obcí v přímé ose vzletových a přistávacích drah, což je v severní části města Jindřichův Hradec a obce Matná,“ vysvětlil Aleš Ferra.

Všichni členové létající na letadlech aeroklubu i piloti soukromých letadel, kteří mají v Jindřichově Hradci základnu, absolvují každoročně povinné školení, na kterém je jim kromě jiného zdůrazňována důležitost dodržování všeobecných, místních i protihlukových postupů. „Kromě toho je v budově aeroklubu na několika místech v rámci interních informací vyvěšeno písemné upozornění na tyto povinnosti. Při každém provozu jsou tato pravidla opakována, a pokud je zaznamenán pohyb letadla, který s těmito postupy není v souladu, je pilot tohoto letadla okamžitě upozorněn,“ přiblížil praxi.

VÝCHOVA NOVÉ GENERACE

Jeden z primárních úkolů klubu, který má v současné chvíli 126 členů, je umožňovat výcviky leteckých sportů široké veřejnosti především mládeži z regionu. „Tento úkol je zakotven i ve stanovách Aeroklubu Jindřichův Hradec. Jsme v dobré víře, že tento úkol se nám daří naplňovat, zejména v posledních čtyřech letech, kdy se aktivita klubu obnovila. Bohužel to s sebou nese i zvýšený pohyb letadel, nicméně se domníváme, že výsledek – tedy vychovat novou generaci polytechnicky vzdělaných občanů je pro společnost velmi důležitý,“ míní Aleš Ferra.

„Žádost „mnoha občanů“ o ukončení závodních a omezení sportovních aktivit nepovažuji za relevantní už vhledem k faktu, že jednotlivé závody zvyšují obecně atraktivitu celého regionu Jindřichohradecka a máme značné množství kladných ohlasů jak osobních, tak na sociálních sítích,“ uzavřel.

Na žádost města Jindřichův Hradec byl letos zpracován Akustický posudek ke stávajícímu letišti Jindřichův Hradec z hlediska hluku z letecké dopravy. Studie byla zpracována s cílem posoudit letiště Jindřichův Hradec z hlediska hluku z letecké dopravy dle požadavků nařízení vlády 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Hluková studie vychází z naměřených průletů jednotlivých typů letounů při měření na letišti Jindřichův Hradec.

Standardy:

- ČSN ISO 9613-1 Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře
- ČSN ISO 9613-2 Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 2: Obecná metoda výpočtu
- ČSN ISO 1996 – 2 Akustika. Popis, měření a hodnocení hluku v prostředí. Část 2: Určování hladin akustického tlaku
- AzB 2008