Díky kvalifikovaným zaměstnancům, neustálým investicím do nových výrobních technologií, vozového parku, moderních výrobních a skladovacích prostor a také snaze o zefektivňování výroby se roční produkce ekopaliv stále zvyšuje. Až na dnešních pět tisíc tun ročně.
V prvních letech výroby, kdy prakticky ještě neexistoval český trh, firma veškerou svou produkci exportovala do zemí západní Evropy, především do Německa, Rakouska nebo Dánska.

V posledních letech firma zaznamenává obrovský zájem o vyrobená ekopaliva  i od českých spotřebitelů a většina výrobků zůstává v tuzemsku.

V roce 2009 firma vybudovala a otevřela vlastní prodejny ekopaliv ve Větřní a v Českých Budějovicích, a snaží se tak být zákazníkům co nejblíže.

Ekologičnost vytápění domů, bytů či provozoven je i v dnešní době velkým problémem. Jakým způsobem přispívá vaše firma 
k tomu, abychom se doma ohřáli, ale neznečišťovali životní prostředí?
Z ekologického hlediska je vytápění ekopalivy z čisté dřevní biomasy tzv. CO2 neutrální. Při spalování ekopaliv z čisté dřevní biomasy se uvolňuje jen tolik oxidu uhlíku, kolik ho stromy spotřebují při svém růstu. To znamená, že se netvoří skleníkové plyny jako při spalování fosilních paliv, které pak způsobují skleníkový efekt 
a následně živelné katastrofy nejen ve světě, ale již i u nás. Ekopaliva z dřevní biomasy jsou český obnovitelný zdroj energie, který nezatěžuje životní prostředí.

Představte vaše produkty konkrétněji – v čem se liší od běžných zdrojů tepla?
Ekobrikety a pelety se vyrábějí z čistých pilin, hoblin nebo stromové kůry. Jedná se o vedlejší produkty při zpracování dřeva.
Jak již bylo řečeno, jsou šetrné k životnímu prostředí, navíc jsou i uživatelsky příjemné a efektivní – ať již svou vysokou výhřevností, tak také dlouhou dobou hoření, nízkým obsahem popelovin či malými nároky na skladovací prostory. V dnešní uspěchané době hraje nemalou roli i možnost automatizace procesu spalování, čímž vznikne komfort srovnatelný s plynovým vytápěním s bonusem příznivější ceny. 
A navíc s vědomím podpory životního prostředí využíváním obnovitelného zdroje tepla.

Dbáte na zásady ekologičnosti rovněž při výrobě paliv?
Již při zakládání společnosti v roce 1996 byla ekologičnost pro nás na prvním místě, což jsme vyjádřili 
i v samotném názvu společnosti. I nadále je to doména naší firmy, na které si velmi zakládáme a zejména to platí při samotné výrobě ekopaliv. Nejenže splňujeme zákonem požadované parametry, ale v mnoha ohledech jdeme i nad rámec povinnosti. Veškerá ekopaliva, která vyrábíme, jsou z čisté dřevní biomasy bez použití jakýchkoliv chemických pojiv a lepidel. Dodržování těchto podmínek při výrobě ekopaliv 
s sebou přináší další bonus pro ekologii v podobě nezávadných popelovin bohatých na minerální a stopové prvky, které se s úspěchem dále používají jako minerální hnojivo. Naše výrobky jsou atestované akreditovanými českými a evropskými institucemi, které potvrzují splnění norem DIN a Ö-Norm.
Samozřejmostí je též použití plně recyklovatelných obalových materiálů u všech výrobků.

Neobáváte se toho, že vám stále více se rozmáhající alternativní zdroje energie v budoucnu seberou práci?
Myslím si, že z hlediska obnovitelných zdrojů energie, je role dřevní biomasy 
v našich podmínkách nezastupitelná. Energie ze slunce, větru a vody v našich zeměpisných podmínkách nestačí. Zejména v bohatě zalesněných jižních Čechách se využívání dřevní biomasy jeví jako ideální zdroj čisté a obnovitelné energie. Taktéž postoj a energetická politika silných evropských států napovídá, že se jedná o správný směr. Jediné obavy mám pouze z nesrozumitelné a poškozující politiky našeho státu vzhledem k tradičnímu českému dřevozpracujícímu průmyslu, která nás činí méně konkurenceschopné.

Své produkty nabízíte na trhu už více než patnáct let. V čem tkví tajemství vašeho úspěšného podnikání?
Nedá se říci, že by to byla pouze jedna věc, určitě je toho více. Mezi nejdůležitější patří výběr loajálních a zapálených lidí ve výrobě nebo obchodě. Svoji roli sehrála i trocha štěstí na správné lidi, kteří nás v začátcích podnikání podrželi, například ve vypjatém období splácení úvěru. Další věcí je, myslím, výběr „ekooboru", o kterém jsem bytostně přesvědčen, že je smysluplný, věřím, že má budoucnost a bude se dále rozvíjet. V neposlední řadě je to slušnost a evropský styl podnikání, který vyznávám.

Kolik zaměstnáváte pracovníků? Jaké mají podmínky při práci? A nabízíte jim zvláštní benefity?
Je jasné, že základ kvalitní firmy tvoří kvalifikovaní a spokojení zaměstnanci. Toho se snažíme docílit kvalitním ohodnocením, různými benefity, odbornými školeními 
a v neposlední řadě takřka rodinným prostředím a přístupem, který je možný 
v malé firmě s úspěchem využívat. Dle mého názoru je toto přátelské prostředí ve firmě velkou výhodou a přispívá k prosperitě.'

Vaše firma je bezesporu úspěšná. Dělíte se o tento váš úspěch s těmi, kteří potřebují pomoc – hlavně tu finanční? Mám na mysli charitu, ale i podporu různých zájmových spolků nebo sportovních klubů.
Charitativní podpora pro mě není cizím pojmem, ve firemním rozpočtu figuruje a mojí snahou je výši podpory zvyšovat. Vše se samozřejmě musí podřídit ekonomickým možnostem firmy. Konkrétně každoročně přispíváme v našem regionu na provoz zvířecích útulků a dále pod heslem Ekopalivo pomáhá pořádáme mezi našimi zákazníky materiální sbírky na podporu opuštěných a týraných zvířat.