U dítěte je rozvoj jeho řeči a jazyka velmi důležitý, protože zanedbat jej znamená ovlivnit ho po celý zbytek života. Některé vady řeči mohou být neurologického charakteru, některé mají genetický základ a některé vzniknou na základě psychické zátěže nebo například leknutí. Řečové vady napravuje obvykle logoped, který také určí příčinu a nebo zjistí šíři celé vady.

Jak a kdy vznikají vady řeči

Řeč dítěte se nevyvíjí vždy tak, jak by měla. Pokud vznikají různé fyzické nebo psychické obtíže už během těhotenství a porodu matky, případně do jednoho roku věku dítěte, je zde pravděpodobná možnost poruchy vývoje jeho řeči. „Nejdůležitější je sledování vývoje řeči dítěte a při potížích, či odchylkách od normy je vhodné odeslat dítě na odborné vyšetření, i když jeho věk je nižší než pět let,“ myslí si pediatrička Ilona Kejklíčková ze Soukromé kliniky pro vady řeči a sluchu v Brně.

Jak se pracuje s artikulací dětí, které mají vadu řeči:

| Video: Youtube

Existují znaky, podle kterých můžeme u řeči dítěte poznat, jestli se vyvíjí správně. Komunikační projevy dítěte existují už ve třech měsících věku, kdy se směje či si brouká, a pokračuje ve věku jednoho roku, kdy už může říkat i jednoduchá slova. Podle toho, že některou z komunikačních dovedností v určitém věku nesplňuje, můžeme odhalit možnou poruchu řeči, můžeme se dočíst na webových stránkách Asociace klinických logopedů České republiky.

Dětem se některá gesta výslovnosti musí názorně ukázat:

Nejčastější poruchy a vady řeči u dětí

S nejčastějšími vadami řeči u dětí se dá pracovat s odborníkem-logopedem, a to čím dříve, tím lépe. Některé z nich jsou dány genetickým a vrozeným faktorem, některé vznikají na základě psychické zátěže, jak uvádí na svém webu logopedka Monika Šulistová.

  • Opožděný vývoj řeči – Zpravidla je ovlivněn genetickými faktory a může být způsoben na základě sluchu nebo například poruchy centrální nervové soustavy.
  • Patlavost (dyslalie) nebo také Vývojová porucha artikulace - Odchylky ve vývoji artikulace jsou častým problémem nejen u dětí v předškolním a mladším školním věku. Dítě může mít problém s ostrými sykavkami (například u hlásky S nebo Z), tupými sykavkami (Š nebo Č), nebo nesprávně vyslovuje jiné hlásky (složitější – Ř; běžnější – L).
  • Vývojová dysfázie - Pojem vývojová dysfázie se používá pro typ narušeného vývoje řeči, který není projevem jiné diagnózy (například poruchy intelektu, poruchy autistického spektra nebo dětské mozkové obrny). Tato porucha se začíná projevovat již v raném věku. Příčina často není známa.
  • Koktavost (balbuties) - Krátkým obdobím neplynulosti řeči, kdy se nejedná o koktavost, si projde až 25 % dětí. Avšak koktavost nejkritičtěji vzniká okolo věku 3,5 roku, kdy příčina bývá často psychická – úlek, šok či negativní a traumatický zážitek.
  • Breptavost (tumultus sermonis) – Společně s koktavostí patří mezi poruchy plynulosti řeči. Breptavost však zaznamenáme často až okolo 7. roku věku. Spočívá v neschopnosti sdělit ostatním informaci – nejčastější odchylka je v tempu řeči.
  • Oněmění (mutismus) – Jedná se o poruchu, kdy v konkrétních situacích nebo prostředí dítě ztrácí schopnost mluvit. „Může souviset se sociální úzkostí u dětí,“ shrnuje nejčastější poruchy web Klinická logopedie

Jak se pracuje s dítětem, které má vadu řeči

Rodina dítěte s poruchou řeči, obzvláště pokud se jedná o těžší typ poruchy řeči, potřebuje pravidelné vedení a pomoc. Někdy se špatně vyrovnává i s reakcemi širšího okolí. Narušená komunikační schopnost u dětí ale může mít poměrně dobrou prognózu a v mnoha případech je možné obtíže v řečových dovednostech úplně odstranit, zmiňuje web Šance dětem.

Mohou pomoci i vizuální pomůcky pro správnou artikulaci:

Kdy začít s nápravou řeči?
„Jako logoped s dlouhodobou praxí jednoznačně doporučuji začít s nápravou vad výslovnosti a řeči v předškolním věku. V pozdějším věku je náprava také možná, ale jde to obvykle pomaleji a svízelněji,“ píše na svém webu klinická logopedka Monika Šulistová. V ideálním případě by vaše děti měly vstoupit do první třídy základní školy s náležitě rozvinutou řečí a s bezchybnou artikulací. 

Proces úpravy řeči samozřejmě závisí na jednotlivých diagnózách a vadách. Například u patlavosti je nutné vytvořit sluchové vnímání mezi „správnou“ a „chybnou“ hláskou, které dítě vyslovuje. U koktavosti je důležité odstranění strachu a celkově zpomalení řeči, což dá dítěti prostor mluvit více plynule. U breptavosti se rovněž pracuje i s psychickými faktory, jako jsou emoce a uvědomování si vlastní řeči. A například u oněmění jsou zapojeni do procesu nápravy i jiní odborníci z řad klinických psychologů nebo pedopsychiatrů, jak píše web Asociace klinických logopedů České republiky.