Cílem projektu je dlouhodobé zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škola ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. V rámci projektu dochází ke sdílení zkušeností a dobré praxe, vzdělávání učitelů, ale i přímé podpoře práce s dětmi. Současně je připravován plán rozvoje vzdělávání v ORP Tábor.

V rámci tohoto projektu se 5. listopadu konalo v MŠ Světlogorská setkání vedoucích pracovníků MŠ, jehož cílem bylo sdílení zkušeností, znalostí v oblasti zpracování projektu, polytechnického vzdělávání a informatiky.

Prvním bodem programu byla prohlídka zahrady, která byla revitalizovaná z projektu „Zelená planeta“. Vedoucí učitelka Dana Havlíková v průběhu prezentace seznámila přítomné s postupem zpracování a realizací projektu.

Dalším bodem programu byla logopedická prevence, prováděná prostřednictvím ICT technologií. V počítačové učebně názornou ukázkou práce s dětmi předvedla učitelka Radka Cisárová. Běžně užívané metody jako např.: mechanické opakování slabik, slovních spojení a pojmenování obrázků na kartičkách přestává být dostačující.

Pro děti obklopené nejnovější ICT technologií nejsou tyto metody příliš lákavé ani zajímavé, zkrátka je nebaví, dokonce na ně mohou působit stresujícím dojmem. Právě proto vidíme využití ICT technologií jako jednu z cest vedoucí k tomu, aby logopedie byla pro děti zábavnou, hravou a přitažlivou. S nejnovější technikou je nespornou výhodou možnost:

1. Zapojení více smyslů a tím zefektivnění výuky.

2. Zapojení většího počtu dětí.

3. Častější a intenzivnější práce s dětmi

V této MŠ je plně využívána elektronická evidence - třídní kniha, se kterou seznámila přítomné vedoucí učitelka.

Následovala návštěva učebny malého kutila, kde byly vystaveny pomůcky a nářadí, které se používají v polytechnické výchově, přítomní obdivovali výrobky dětí.

Předškolní věk má zásadní vliv na rozvoj technického a senzomotorického myšlení. Vhodně vedená polytechnická výchova v mateřské škole proto může vlastnosti dětí pozitivně formovat a povzbudit jejich touhu vytvářet konkrétní hodnoty.

U dětí dochází k rozvoji smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, nervové koordinaci, intelektu, myšlení, tvořivosti, technické představivosti a také smyslu pro spolupráci a vzájemnou pomoc. Ve své podstatě tak hovoříme o technickém vzdělávání dětí v mateřské škole.

Tato mateřská škola se snaží být moderní mateřskou školou, zároveň sdílí znalosti s ostatními školami, vytváří příležitost k učení, zároveň je inspirací na znalostech vytváří vize a snaží se, aby ji sdíleli všichni v organizaci, potřeby organizace řeší kreativně, samozřejmostí je investice do vzdělávání svých pracovníků, propojuje teorii a praxi pomocí pracovních činností a učení, využívá moderních vzdělávacích technologií.

Dana Havlíková